Yliopisto- ja korkeakoulutasolla taidealaa voi opiskella Suomessa kolmessa eri oppilaitoksessa: Helsingissä Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Rovaniemellä Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa sekä Helsingissä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Opiskelija voi suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon, joka on kolmivuotinen alempi korkeakoulututkinto tai taiteen maisterin tutkinnon, joka on kaksivuotinen ylempi korkeakoulututkinto. Uusi, kandidaatin tutkinnon suoritusoikeuden saanut opiskelija, saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös suoraan maisterin tutkintoon asti eikä siihen tarvitse erikseen pyrkiä kanditutkinnon jälkeen.

Opinnot pitävät sisällään erilaisten tekniikoiden ja materiaalien tuntemusta, taide-, historia- ja teoriaopintoja, estetiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä taidekasvatuksen puolella lisäksi kasvatustieteen opintoja ja opetusharjoittelua. Pakollisten peruskurssien lisäksi kukin voi suunnata opiskeluaan haluamallaan tavalla. Opiskelu voi painottua alan tutkimukseen tai vastaavasti taiteelliseen työskentelyyn.

Opetusmenetelmät ovat sidoksissa kunkin kurssin sisältöön ja opetuksessa pyritään vuorovaikutukseen. Opettaja antaa palautetta keskustelujen kautta ja ryhmätöiden avulla opiskelijat vaihtavat näkemyksiään ja antavat palautetta toisilleen. Tutkimuksen tekemistä harjoitellaan kirjallisten töiden, esseiden ja pienimuotoisten tutkielmien avulla. Myös perinteiset kirjatentit tulevat vastaan aika ajoin.

Paranna mahdollisuuksiasi onnistua kokeessa!

Valintakoe on taideteollisille aloille on koulutuksesta riippuen kaksi- tai kolmivaiheinen. Ensimmäisen osuuden muodostavat ennakkotehtävät, jotka ilmestyvät oppilaitoksesta riippuen vuoden vaihteesta maaliskuun alkuun olevalla ajanjaksolla. Ennakkotehtävät julkaistaan haku- ja valintaoppaissa, jotka ovat tulostettavissa sähköisessä muodossa kunkin oppilaitoksen internet -sivuilta. Kuvataideakatemiaan ei ole erillisiä ennakkotehtäviä vaan sinne haetaan omien, vapaasti valittavien töiden perusteella. Ennakkotehtävät toimivat kaikkialla karsivina ja niiden perusteella valitaan varsinaiseen valintakokeeseen tai karsintakursseille osallistuvat. Toinen- ja kolmas vaihe pidetään oppilaitoksissa ja jokaisen osan välillä suoritetaan karsinta.

Kilpailu alan opiskelupaikoista on kovaa, koska aloituspaikkoja on vähän suhteutettuna hakijoiden määrään. Pyrkijältä vaaditaan valmistautumista useaan eri koevaiheeseen yhden valintakokeen sijasta ja pyrkimisprosessi kestää koko kevään. Opiskelupaikka taidealoilta on määrätietoisen valmistautumisen tulos ja edellyttää pitkäjänteisyyttä harjoittelussa sekä kokeessa vaadittavien monipuolisten taitojen hallintaa.

Monelle pyrkijälle ideoiden ja ajatusten esiin tuominen kuvallisesti vakuuttavassa muodossa on valintakokeen suurin kompastuskivi. Valmennuskurssilla pyrimme antamaan kurssilaisille keinot, joilla kuvallisen ilmaisun perustasoa saadaan nostetuksi teknisen hallinnan, sommittelun ja eri tyylien keinoin. Kysymys monen kohdalla on yleensä perusasioiden, kuten tekniikan, sommittelun, väriopin ja kuvatilan tarkemmasta, perusteellisemmasta ja yksityiskohtaisemmasta huomioinnista.

Verrattuna muihin taidealan harrastekurssiehin, kurssimme poikkeaa niistä pääsykoelähtöisyyden vuoksi: valmennuskursseillamme keskiössä on sellaisten taitojen kehittäminen, joita ennakkotehtävävaiheessa ja kokeen jatko-osuuksilla tarvitaan. Kurssiemme perustana toimivat eri oppilaistosten ennakkotehtävät ja vanhat valintakoetehtävät, joiden pohjalle kurssin sisällöt, tehtävät ja henkilökohtainen ohjaus rakentuu. Pääsykokeiden osana on myös soveltuvuushaastattelu sekä ajoittain toisessa koevaiheessa on esiintynyt myös ryhmätehtäviä. Kurssillamme jokaiselle on varattu oma, henkilökohtainen haastattelu- ja ohjaustilanne sekä kurssin aikana tehdään myös tehtäviä, jotka kehittävät sanallista ilmaisua, tehtävien arviointia ja ryhmässä toimimisen taitoja.

Kurssit