Kielten opiskelu liittyy humanistiseen opintoalaan kaikissa Suomen yliopistossa, mutta tarjonta, pääsykoevaatimukset ja opetuksen painotukset vaihtelevat yliopistokohtaisesti. Kielten opiskelu yliopistossa on ensisijaisesti kielitiedettä ja kielen tutkimusta. Yliopistossa kielten opinnoista käytetäänkin myös nimitystä filologia. Filologia tarkoittaa humanististen tieteiden osa-aluetta, joka tutkii kieltä, sen rakennetta ja siihen liittyvää kulttuuria. Kielten opiskelu on monipuolista ja opinnot jakaantuvat kielitaito- ja kielitieto-opintoihin sekä kielialueen tuntemukseen. Keskeistä on puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen, opiskeltavan kielen rakenteen, kielitieteen, kirjallisuuden sekä maan historian ja nykyolojen tuntemus. Toiset yliopistot painottavat kielen kääntämistä ja tulkkausta kun toiset taas korostavat kirjallisuutta ja kulttuuria.

Helsingin yliopistossa englannin kielen opintokokonaisuudesta on mahdollista valita oppiaineekseen englantilainen filologia tai kääntämisen oppiaine. Helsingin yliopistossa englantilaisen filologian opiskelija syventyy englannin kielen erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin, englanninkielisten alueiden kirjallisuuteen ja kulttuureihin sekä englantilaiseen filologiaan tieteenalana. Opinnoissa tarkastellaan ja analysoidaan sekä nykyenglantia että englannin kielen historiallista kehitystä alkuvaiheista nykyiseen  maailmankielen asemaan. 

Englannin kääntämisen oppiaine taas tarjoaa opiskelijoilla koulutusta, jossa pyritään sekä englannin että suomen kielen erinomaiseen suulliseen ja kirjalliseen taitoon sekä kykyyn käyttää kieltä luovasti ja asiantuntevasti. Kääntäjänkoulutus on monipuolista ja laaja-alaista, kielen ja kulttuurin asiantuntijuuteen ja ammattilaisuuteen tähtäävää koulutusta. Kääntäjän ammattitaitoon kuuluvat kielitaidon ohella kulttuuriosaaminen, käännösviestinnän hallinta, monipuoliset tiedonhakutaidot sekä kieli- ja käännösteorian tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös tiettyjen erikoisalojen kielenkäyttöön, kuten tekniikan, kaupan, lääketieteen ja juridiikan teksteihin ja niiden kääntämiseen. Opiskelijoita valmennetaan työelämään järjestämällä heille mahdollisuuksien mukaan oikeita käännös-, tulkkaus- ja kielikonsultointitoimeksiantoja.

Koska opiskelu vaatii laaja-alaista kielen hallintaa, myös pääsykokeessa testataan kielten eri osa-alueiden osaamista. Tiedekuntaan halutaan opiskelijoita, joilla on jo perusteelliset kielelliset valmiudet, joita on mahdollista kehittää.

Järjestämme Helsingissä valmennuskurssin Helsingin yliopiston englannin pääsykokeeseen. Pääsykoe on sama sekä englantilaisen filologian opintoihin että kääntämisen oppiaineeseen tähtääville. Valmennuskurssimme tehokkuus perustuu kokeneen opettajamme ammattitaitoon ja runsaaseen eri tehtävätyyppien harjoitteluun. Opettajan asiantuntevan ohjauksen hyödyntäminen yhdessä itsenäisen harjoittelun kanssa antaa sinulle hyvät mahdollisuudet menestyä pääsykokeessa ja saada tavoittelemasi opiskelupaikka.

No results.