VAKAVA valintakoeanalyysi 2018:

Katso kevään 2018 valintakoeinfovideo:

Katso kevään 2018 soveltuvuusosuuden infovideo:

VAKAVA valintakoeanalyysi 2017:

 

VAKAVA valintakoeanalyysi 2016:

Lue vuoden 2016 VAKAVA -valintakoeanalyysi.


Yleisen kasvatustieteen koulutusohjelma

Yleistä kasvatustiedettä voi opiskella pääaineena Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin (Rovaniemi), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Opetuksen painopisteet, erikoistumiskohteet ja pääsykoevaatimukset vaihtelevat yliopistoittain. Jyväskylän, Lapin, Turun sekä keväästä 2014 lähtien myös Helsingin yliopiston yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmat ovat mukana valtakunnallisessa VAKAVA -yhteisvalinnassa ja -kokeessa. Tampereella, Oulussa ja Joensuussa on omat pääsykoevaatimukset. Valmennuskursseillamme on mahdollista valmistautua Helsingin, Jyväskylän, Lapin ja Turun yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmiin sekä lisäksi kaikkiin muihin koulutusohjelmiin, jotka ovat mukana VAKAVA -yhteisvalinnassa. Tutustu hakukohteisiin pääsykoetietoa -sivustollamme: VAKAVA -koulutukset 

Kasvatustiede tutkii kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme jatkuvasti kasvatustieteen sovellutuksia. Kasvatustieteillä onkin ollut merkittävä rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä.

Kasvatustieteet tarkastelevat kehitys-, kasvatus-, opetus-, koulutus- ja oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä, organisaatioissa ja yhteiskunnissa. Tutkimusten kohteina ovat yksilön elämänkulku sekä yhteisöjen muutos- ja kehitysprosessit. Opinnoissa on mahdollista perehtyä muun muassa koulutuspolitiikkaan, oppimisen ja opetuksen haasteisiin, koulutuksen kansainvälisiin näkökulmiin ja monikulttuurisuuteen tai henkilöstön työhyvinvointiin ja kehittymiseen työyhteisöissä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston yleisen kasvatustieteen opinnoissa ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa on yhteiset alkuvaiheen opinnot, jonka jälkeen on mahdollista valita oma syventymislinja. Aineopintoja on mahdollista valita kolmelta aihealueelta: 1) kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 2) opetus ja oppiminen sekä 3) oppiminen työelämässä. 

Kasvatustieteiden koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kasvatustieteiden asiantuntijaksi, jolla on valmiuksia soveltaa ja tuottaa tietoa kasvatus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta sekä niiden uudistamisesta niin julkisella sektorilla, järjestöissä kuin yritysmaailmassa. Yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmasta ei valmistu opettajaksi. Tutkintoon on kuitenkin mahdollista yhdistää pedagogisia opintoja, jolloin henkilö voi valmistuttuaan toimia kasvatustieteen opettajana ja erilaisissa kouluttajan tehtävissä.

Luokanopettajankoulutus

Suomenkielistä luokanopettajakoulutusta järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Tampereen yliopistoissa, Turun yliopistossa sekä Turun yliopiston alaisessa Rauman opettajankoulutuslaitoksessa sekä Itä-Suomen yliopistossa Joensuun ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksissa.

Luokanopettajalle jokainen päivä on haaste eikä opettaja näe työssään kahta samanlaista päivää. Opettajalta vaaditaan tarkkaavaisuutta, tilanneherkkyyttä ja taitoa vastata erilaisiin kysymyksiin monenlaisissa tilanteissa. Lisäksi hyvä opettaja on huumorintajuinen, luonteva, käyttää monipuolisia työtapoja, huomioi oppilaiden yksilöllisyyden ja ymmärtää erilaisuutta. Opettajat myös päivittävät ammatillisia tietojaan ja seuraavat aktiivisesti ympärillä tapahtuvia asioita, jotka koskettavat lasten maailmaa.

Luokanopettajan pääsykokeessa arvioidaan sekä valintakoekirjallisuuden hallitsemista että hakijan persoonallisuutta. Valintakoekirjallisuuteen perustuvassa monivalintakokeessa testataan teoriatiedon hallintaa ja hakijan motivaatiota opetella sekä soveltaa pieniä yksityiskohtiakin. Soveltuvuutta arvioidaan erilaisten ryhmätilanteiden avulla sekä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Valintakoekirjallisuus on sama kaikissa yliopistoissa, joissa voi opiskella luokanopettajaksi.

Valmennuskeskus järjestää luokanopettajakurssit Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kurssimme valmentavat kaikkien koulutusohjelmien kirjallisuuskokeeseen luokanopettajan koulutuksen lisäksi, jotka osallistuvat Vakava -hankkeeseen. Kaikkien paikkakuntien soveltuvuusosuuksissa perehdytään ja harjoitellaan haastattelua sekä ryhmätilannetta varten. Helsingin kurssin soveltuvuusosuudessa on huomioitu myös erityisesti Helsingin yliopiston tekstipohjainen soveltuvuustilanne. Turun kurssillamme soveltuvuusosuudessa tutustutaan myös matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun arviointiin.

Valmistaudu kokonaisvaltaisesti

Kirjallisuusosuudessa käyt valintakoeartikkelit perusteellisesti läpi sekä teet runsaasti harjoitustehtäviä ja kokeita. Soveltuvuusosuudessa harjoittelet etukäteen soveltuvuuskokeessa vaadittavia taitoja, tilanteita, ajankäyttöä ja esiintymistä. Opettaja antaa harjoituksista palautetta ja saat varmuutta omaan esiintymiseesi. Tutustut kurssilla myös muihin pyrkijöihin ja voit jakaa ajatuksia heidän kanssaan, jolloin oppimisesta ja valmistautumisesta tulee tehokkaampaa.

Seuraa luokanopettajakoulutukseen pyrkiville suunnattua blogiamme osoitteessa www.opettajakoulutus.fi.

Kurssit