Historia - yleistä tietoa

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan.

Yleistä tietoa

Historiaa voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa oppilaitoksessa on omanlaisensa valintakoe. 

Historian opetus jakaantuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat muun muassa Suomen historia, Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria. Historian opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä ja tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelija voi lisäksi suorittaa ammattiin valmistavan arkistoalan koulutuksen, museologian opinnot tai erikoistua arkeologiaan. Historian opettajaksi haluavat opiskelevat lisäksi kasvatustieteitä. Sivuaineita voi valita vapaasti omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai jopa eri yliopistoista. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi poliittinen historia ja valtio-oppi.

Historian valintakokeissa riittävien pohjatietojen ohella toinen kokeessa erotteleva tekijä on vastaustekniikka. Valintakokeessa arvioidaan hakijan historiallista ajattelu- ja päättelykykyä, opiskeluvalmiuksia sekä taitoa kirjoittaa selkeästi ja loogisesti. Koekysymykset ovat laajoja esseitä sekä aineistojen ja erilaisten dokumenttien tulkintatehtäviä, joissa erottuakseen muista hakijoista on keskeisten pääkohtien ohella osattava riittävällä tarkkuudella myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Helsingin ja Joensuun yliopistojen historian laitosten valintakokeet poikkeavat muiden paikkakuntien kokeista siten, että erillisiä valintakoekirjallisuutta ei nimetä. Helsingissä koetta varten annetaan ainoastaan tietyt ajanjaksot maailman historiasta sekä Suomen ja Pohjoismaiden historiasta. Hakijan on itse etsittävä kaikki valintakokeessa vaadittava tieto eri lähteistä. Onnistuneet kirjavalinnat ovatkin sisäänpääsyn kannalta ratkaisevan tärkeitä.

Huolellinen valmistautuminen ja hyvä vastaustekniikka ratkaisevat opiskelupaikan saamisen. Historian kurssillamme varmistat oikeat kirjavalinnat ja sisällön hallinnan sekä harjoittelet vastaustekniikkaa kokeneen valmennuskurssiopettajan ohjauksessa. Lisäksi saat korvaamatonta vertaistukea muista kurssilaisista.