Valtio- ja yhteiskuntatiede - Helsingin yliopiston oppiaineet

Tutkimuskohteina ovat erilaiset sosiaaliset ilmiöt, rakenteet ja instituutiot. Valtiotieteilijät työskentelevät usein kansainvälisissä ympäristöissä ja opinnoissa on runsaasti eri suuntautumis- ja sivuainevaihtoehtoja.

Helsingin yliopiston oppiaineet

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on opiskeltu uusimuotoisissa kandiohjelmissa syksystä 2017 lähtien. Tarkempia tietoja koulutusohjelmien sisällöistä löydät tältä sivulta. 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelet maailmanpolitiikan, politiikan ja organisaatioiden sekä viestinnän tutkimusta, käsitteitä, teorioita ja ongelmia. Tutkinnon aikana opit soveltamaan näiden alojen tutkimustietoa laaja-alaisesti erilaisissa yhteiskunnallisissa toiminnoissa ja organisaatioissa. Opiskelu tapahtuu kansainvälisessä toimintaympäristössä ja monet myös suorittavat tutkinnon aikana opiskelijavaihdon ulkomailla. Opiskelu on monipuolista, kuten opintopiirejä, esseetehtäviä, oppimispäiväkirjoja sekä kirjatenttejä. 

Kandivaiheen aikana valitaan jokin seuraavista opintosuunnista:

  • Maailmanpolitiikka
  • Politiikka ja organisaatiot
  • Viestintä

Opintosuuntaa voi vielä vaihtaa maisterivaiheessa. Lue koulutuksesta tarkemmin Helsingin yliopiston sivuilta. 

Sosiaalitieteiden kandiohjelma

Sosiaalitieteiden kandiohjelmassa opiskelet laaja-alaisesti erilaisia sosiaalisia ilmiöitä kuten yksilöiden ja ihmisten välisiä suhteita, eriarvoisuutta ja hyvinvointia, maahanmuuttoa sekä vanhuuden ja lapsuuden tutkimusta. Ensimmäisenä opintovuonna suoritat perusopinnot, joiden avulla tutustut laajasti sosiaalitieteilijän työkenttään. Toisena opiskeluvuonna valitaan opintosuunta, mikä on jokin seuraavista: 

  • Sosiaalipsykologia
  • Sosiologia
  • Yhteiskuntapolitiikka

Kandivaiheen jälkeen voit jatkaa saman opintosuunnan opintoja myös maisterin tutkinnossa tai hakea maisteriohjelmassa mukana oleviin kriminologian tai väestötieteen opintosuuntiin. Myös työelämään siirtyminen kanditutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista. 

Lue koulutuksesta tarkemmin Helsingin yliopiston sivuilta. 

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Koulutusohjelmassa opiskelet yhteiskunnallista muutosta talous- ja sosiaalihistorian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja antropologian näkökulmista. Opinnoissa opit tunnistamaan erilaisia valtarakenteita, opit miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään ja opit ymmärtämään ihmisen elämää osana laajempaa taloudellista ja poliittista kokonaisuutta. Opinnoissasi pystyt painottumaan niihin aiheisiin, jotka sinua erityisesti kiinnostavat. Toisen opintovuoden jälkeen valitaan opintosuunta, joka on jokin seuraaavista: 

  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 
  • Kehitysmaatutkimus 
  • Poliittinen historia 
  • Talous- ja sosiaalihistoria 

Voit lukea koulutuksesta tarkemmin Helsingin yliopiston sivuilta. 

Taloustieteen ja filosofian kandiohjelmat

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa on lisäksi kaksi muuta koulutusohjelmaa, joihin voit tutusta alla olevien linkkien kautta. 

Taloustieteen kandiohjelma

Filosofian kandiohjelma