Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Logopedia - opiskelu ja työelämä

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Lue Eeva-Maria Brotheruksen työelämätarina sivun lopusta. 

Logopedian opiskelu

Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen (uusi 2021)  ja Oulun yliopistoissa. Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta. 

Logopediaa opiskelevat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) sekä filosofian maisterin (ylempi korkeakoulututkinto, 120op) tutkinnot. Opintojen tavoitesuoritusaika on viisi vuotta.

Logopedian opintoihin sisältyy pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi mm. kielitieteen ja lääketieteen opintoja. Logopedia pääaineenaan opiskelevien pakollisena sivuaineena on psykologia. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluvat myös kypsyysnäytteet eli kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma sekä työelämälähtöiset harjoittelut. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa logopedian opintoihin kuuluu neljä harjoittelujaksoa, joista kolme on kandidaatin tutkinnon aikana.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian pääaineopiskelija voi hakea Terveydenhuollon Oikeusturvakeskukselta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina. 

Logopedian opinnoista työelämään

Maisterintutkinnon suorittaneet työllistyvät usein puheterapeuteiksi, jotka työskentelevät erilaisten puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien parissa. Puheterapeuttien työllisyystilanne on Suomessa erittäin hyvä ja opintojen jälkeen voi työllistyä esimerkiksi alan yrityksiin, julkiselle sektorille tai yrittäjäksi. Logopedian koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä puheterapeutin lisäksi esimerkiksi tutkijana tai asiantuntijana.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaina on sekä aikuisia että lapsia ja kuntoutus tapahtuu joko terveydenhuollon tiloissa tai arjen ympäristöissä, kuten päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla. Puheterapiaan kuuluu yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi yhteistyötä potilaan lähipiirin kanssa sekä potilaan auttamista vammaan sopeutumisessa.

Logopedia ja kielen mahdollisuudet

— Logopedian opiskelu sopii ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kielestä ja sen käytöstä, kommunikaatiosta, lääketieteestä, psykologiasta. Uralla voi myös suuntautua tietyn ikä- tai häiriöryhmän kuntouttamiseen, puheterapeutti Eeva-Maria Brotherus kertoo.

Logopedia ja puheterapia ovat monelle vieras ammattikunta. Siksi Eeva-Maria Brotherus kertoo usein alasta tapaamilleen ihmisille. Työ on hänestä mielenkiintoista ja vaihtelevaa.

— Joka päivä oppii jotain uutta. Tämä on ihmisläheistä hommaa. Tapaan päivittäin suuren määrän ihmisiä, joiden kanssa teen yhteistyötä.

Eeva-Maria työskentelee Cognimed-yrityksessä puheterapeuttina. Aiemmin hän on ollut töissä terveyskeskuksissa sekä aikuisneurologisessa kuntoutuskeskuksessa Helsingissä.

— Normaali työpäiväni sisältää asiakaskäyntejä ja käyntien kirjaamista. Yleensä puheterapia tapahtuu asiakkaan arkiympäristössä, kotona, hoivakodissa, päiväkodissa tai koulussa, Eeva-Maria kertoo.

Hyvä työtilanne

Logopediasta valmistunut hakee Valviralta oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. Työtilanne on Eeva-Marian mukaan hyvä koko maassa. Puheterapeuteista on pulaa, eikä tilanne näytä muuttuvan vielä hetkeen. 

Palkitsevia tilanteita tulee töissä hänen mukaansa eteen säännöllisesti.

— Mieleen ovat jääneet nielemispotilaiden ensimmäiset onnistuneet nielaisut tarkoin valitun ruoan kanssa. Ja henkitorviavanteen kautta hengittäneet potilaat, jotka pystyvät harjoittelun myötä hengittämään normaalisti suun tai nenän kautta ja kykenevät puhumaan pitkästä aikaa perheelleen.

Opiskelu käytännönläheistä

Eeva-Maria opiskeli logopediaa Oulun yliopistossa.

– Aikuisneurologian häiriökurssit ovat jääneet mielenkiintoisimpina kursseina mieleen. Ja juuri afasian ja dysfagian kuntouttamisen osalta olen ahkerasti lisäkouluttautunut valmistuttuani, hän kertoo.

Parasta opiskelussa oli hänen mielestään jatkuva tiedonsaanti ja uusiin asioihin perehtyminen yhdessä opiskelukavereiden kanssa.

– Opintojen aikana tehdään useampi harjoitusterapia. Nämä lyhyet terapiajaksot ja tutustumiset erilaisiin työympäristöihin ovat todella antoisia mahdollisuuksia nähdä, mitä käytännön työ pitää sisällään.

Eeva-Maria rohkaisee alasta kiinnostuneita pyrkimään opiskelemaan logopediaa.

– Tämä on mielenkiintoista ja monipuolista työtä! Ala on vielä suhteellisen tuore, joten myös tutkimuksesta kiinnostuneille riittää työsarkaa.

 

Eeva-Maria Brotherus

Logopedian ammattilainen

Cognimed