Kaikki kurssit vähintään -10 % vielä tämän viikon ajan!

Logopedian pääsykoe

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Logopedian valintakoe 2021

Valintakoe on keväällä 2021 yhteinen psykologian ja logopedian koulutusohjelmille. 30 % uusista logopedian opiskelijoista valitaan opiskelemaan pääsykoevalinnan kautta. 

"Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021."

Psykologian ja logopedian yhteinen kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa keskiviikkona 26.5.2021 klo 9.00–12.00. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 28.4.2021 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset.

Pääsykokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. 

Lue lisää psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyösivulta. 

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeesta saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 alla olevan mukaisesti. Pääsykokeen pisteytystä voidaan painottaa eri tavoin psykologian ja logopedian hakukohteissa. Mahdollisesta painotuksesta kerrotaan valintakokeessa. Mikäli valintakokeen pisteytyksessä on oppiainekohtainen painotus, toteutetaan valintakoepisteiden skaalaus alla kuvatun mallin mukaisesti, mutta koepisteet skaalataan erikseen psykologian hakijoiden kesken ja erikseen logopedian hakijoiden kesken. 

  • Valintakokeeseen 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon kuuluvat saavat valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.
  • Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon.
  • Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Minimipisteraja (valintakokeesta edellytetty vähimmäispistemäärä) on puolet skaalatuista maksimipisteistä (= 60 pistettä).

Aiempien vuosien valintakokeet

Logopedian pääsykoe on aiempina vuosina ollut yksivaiheinen monivalintakoe (poikkeuksena kevät 2020), joka on perustunut kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeen tehtävät ovat edellyttäneet aineiston ymmärtämistä, tulkintaa ja soveltamiskykyä sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Keväällä 2020 valintakoe muuttui poikkeustilanteesta johtuen alkuperäisista valintakoetiedoista. Valinta oli poikkeuksellisesti kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa hakijat tekivät AMK-valintakokeen ja toiseen vaiheeseen päässeet tekivät aineistokokeen. Aineistokokeessa jaettiin englanninkielinen aineisto, johon liittyen kokeessa oli monivalintatehtäviä. 

Ilmoittaudu kurssillemme ja menesty valintakokeessa!