Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Logopedian pääsykoe

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Logopedian valintakoe 2022

Valintakoe on keväällä 2022 yhteinen logopedian ja psykologian hakukohteissa. Logopediassa 30 % uusista opiskelijoista valitaan  pääsykoevalinnan kautta. 

Psykologian ja logopedian yhteinen kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. 

Valintakoevaatimuksena oleva ennakkomateriaali julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. 

Pääsykokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Pääsykoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Hakijoiden käyttöön annetaan laskin kokeen ajaksi. Omia laskia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. 

Lue lisää psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyösivulta.

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeesta saadut raakapisteet muutetaan valintakoepisteiksi skaalauskertoimen avulla. Valintakokeesta saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000 alla olevan mukaisesti.

  • Valintakokeeseen 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon kuuluvat saavat valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä.
  • Skaalauskerroin lasketaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka sijoittuu viimeisenä 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon.
  • Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Pääsykokeen pisteytystä voidaan painottaa eri tavoin psykologian ja logopedian hakukohteissa. Mikäli painotuseroja on, niistä ilmoitetaan valintakokeen tehtävien yhteydessä. Mikäli pisteytyksessä on oppiainekohtainen painotus, toteutetaan valintakoepisteiden skaalaus yllä kuvatun mukaisesti, mutta koepisteet skaalataan erikseen psykologian hakijoiden kesken ja erikseen logopedian hakijoiden kesken. 

Aiempien vuosien valintakokeet

Logopedia aloitti valintakoeyhteistyön psykologian kanssa keväällä 2021, jolloin valintakoevaatimukset olivat samat kuin keväällä 2022. Tätä ennen logopedian pääsykoe on ollut yksivaiheinen monivalintakoe (poikkeuksena kevät 2020), joka on perustunut kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeen tehtävät ovat edellyttäneet aineiston ymmärtämistä, tulkintaa ja soveltamiskykyä sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Keväällä 2020 valinta oli poikkeuksellisesti kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa hakijat tekivät AMK-valintakokeen ja toiseen vaiheeseen päässeet tekivät aineistokokeen. Aineistokokeessa jaettiin englanninkielinen aineisto, johon liittyen kokeessa oli monivalintatehtäviä. 

Ilmoittaudu kurssillemme ja menesty valintakokeessa!