Lääketiede - opiskelu ja työelämä

Kurssilaisemme saivat 40 % kaikista Suomen lääketieteen aloituspaikoista 2018 ja 2017.

Opiskelu

Lääketiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistoissa. Hammaslääketieteen opinnot voi aloittaa Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Eläinlääketieteellinen on ainoastaan Helsingissä.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Lääketieteen lisensiaatin opintojen laajuus on 360 opintopistettä ja opinnot kestävät vähintään 6 vuotta. Opiskelu valmistaa lääkärin ja tutkijan tehtäviin. Opinnoissa perehdytään tulevassa ammatissa tarvittavaan lääketieteelliseen tietouteen ja kehitetään valmiuksia kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijayhteistyöhön väestön terveydellistä hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Opintoihin kuuluvat lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja kaksi vuotta kestävä lisäkoulutus, jossa tutustutaan lääkärin käytännön tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja erilaisiin yhteistyötehtäviin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon alueella. Lisäopinnot suoritetaan pääosin käytännön työskentelynä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Kaikki opiskelijat opiskelevat pääosin samat kurssit, vaikkakin valinnaisten opintojen osuus on kasvamassa. Lukujärjestykset on pääosin suunniteltu etukäteen valmiiksi. Opiskelu muodostuu kursseista, jotka koostuvat kirjatenteistä, luento-opetuksesta, pienryhmissä suoritettavista ryhmätöistä ja työharjoittelusta.

Alkuvaiheen opiskelussa painottuu lisäksi laboratorio-opiskelu. Opetusmenetelmien painotuksessa on yliopistokohtaisia eroja. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen lääketieteellisten tiedekuntien opetuksessa painottuu ryhmäopiskeluna toteutettava ongelmalähtöinen opiskelu, jolloin osa luennoista on korvattu ryhmätyönä selvitettävistä käytännön potilas- ym. tapauksista. Työharjoittelussa harjoitellaan paitsi lääketieteellisen tiedon käytäntöön soveltamista, myös asiakastyössä tarvittavia taitoja.

Lääketieteen alalla laaja-alainen kielitaito on merkittävässä asemassa, ja opiskelussa kannattaa keskittyä myös kielitaidon kehittämiseen. Osa opiskelumateriaalista käydään läpi jollain vieraalla kielellä, tavallisimmin englanniksi. Myös vaihto-opiskeluun osallistumisen mahdollisuuksia on yliopistoissa lisätty merkittävästi.

Tutkijan urasta kiinnostuneille on perustettu erityisiä tutkijalinjoja, joilla tarjotaan lääkärin perusopintojen lisäksi erityistä perehdyttämistä tutkijan työhön. Linjalla erikoistutaan jo varhain lisensiaatintutkinnon jälkeisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Työelämä

Lääketiedettä opiskelleet sijoittuvat työelämässä pääosin lääkäreiksi terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja yksityisille lääkäriasemille. Lääkäreitä työllistävät myös koulujen ja vanhainkotien kaltaiset erikoistuneet laitokset. Osa päätyy tutkijan tai opettajan tehtäviin. Lisäksi lääkäreitä sijoittuu jonkin verran erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin muun muassa valtionhallinnossa. Lääkäreiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset.