Lääkäriksi opiskelu – Lääketiede - opiskelu ja työelämä

Kurssilaisemme saivat 40 % kaikista Suomen lääketieteen aloituspaikoista 2018 ja 2017.

Lääketieteen opiskelu

Lääketieteen opiskeleminen ja lääkäriksi opiskelu on mahdollista Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistoissa. Hammaslääketieteen opinnot voi aloittaa Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Eläinlääkäriksi opiskelu on mahdollista ainoastaan Helsingissä.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon voi suorittaa Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Lääketieteen lisensiaatin opintojen laajuus on 360 opintopistettä ja opinnot kestävät vähintään 6 vuotta. Lääketieteen opiskelu valmistaa lääkärin ja tutkijan tehtäviin. Lääkärikoulutuksessa perehdytään tulevassa ammatissa tarvittavaan lääketieteelliseen tietouteen ja kehitetään valmiuksia kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijayhteistyöhön väestön terveydellistä hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Opintoihin kuuluvat lääketieteen lisensiaatin tutkinto ja kaksi vuotta kestävä lisäkoulutus, jossa tutustutaan lääkärin työn käytännön tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja erilaisiin yhteistyötehtäviin sosiaaliturvan ja terveydenhuollon alueella. Lisäopinnot suoritetaan pääosin käytännön työskentelynä terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Lääketieteellisessä opiskelevat käyvät pääosin samat kurssit, vaikkakin valinnaisten opintojen osuus on kasvamassa. Lukujärjestykset on pääosin suunniteltu etukäteen valmiiksi. Lääkäriksi opiskelu muodostuu kursseista, jotka koostuvat kirjatenteistä, luento-opetuksesta, pienryhmissä suoritettavista ryhmätöistä ja työharjoittelusta.

Alkuvaiheen lääketieteen opiskelussa painotetaan lisäksi laboratorio-opiskelua. Opetusmenetelmien painotuksessa on yliopistokohtaisia eroja. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen lääketieteellisten tiedekuntien opetuksessa painottuu ryhmäopiskeluna toteutettava ongelmalähtöinen opiskelu, jolloin osa luennoista on korvattu ryhmätyönä selvitettävistä käytännön potilas- ym. tapauksista. Työharjoittelussa harjoitellaan paitsi lääketieteellisen tiedon käytäntöön soveltamista, myös asiakastyössä tarvittavia taitoja.

Lääketieteen alalla laaja-alainen kielitaito on merkittävässä asemassa ja lääkäriksi opiskeltaessa kannattaa keskittyä myös kielitaidon kehittämiseen. Osa opiskelumateriaalista käydään läpi jollain vieraalla kielellä, tavallisimmin englanniksi. Myös vaihto-opiskeluun osallistumisen mahdollisuuksia on yliopistoissa lisätty merkittävästi.

Tutkijan urasta kiinnostuneille on perustettu erityisiä tutkijalinjoja, joilla tarjotaan lääkärin perusopintojen lisäksi erityistä perehdyttämistä tutkijan työhön. Linjalla erikoistutaan jo varhain lisensiaatintutkinnon jälkeisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Työelämä – Lääkärin työ opiskelujen jälkeen

Lääkärin työ opintojen jälkeen voi olla hyvin monipuolista. Lääketiedettä opiskelleet sijoittuvat työelämässä pääosin lääkäreiksi terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja yksityisille lääkäriasemille. Lääkärin työ voi myös sijoittua kouluihin ja vanhainkoteihin tai muihin vastaaviin erikoistuneisiin laitoksiin. Osa päätyy tutkijan tai opettajan tehtäviin. Lisäksi valmiit lääkärit voivat erikoistua myös jonkin verran erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin muun muassa valtionhallinnossa. Lääkäriksi opiskelu kannattaa, sillä lääkäreiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset.