Lääketieteen pääsykoe 19.5.2020

Lääketieteen valintakoe on sama kaikkiin tiedekuntiin. Sama valintakoe on käytössä myös kaikkiin hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteeseen. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen on mahdollista päästä joko ylioppilastodistuksen pisteillä todistusvalinnalla (51% aloituspaikoista) tai pelkän valintakokeen pisteillä valintakoevalinnalla (49% aloituspaikoista).

Katso lääketieteellisen valintakokeen videoanalyysimme täältä.

Kevät 2020

Lääketieteen valintakoe on 19.5.2020 klo 9-14. Lääketieteen alan valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Kaikki kurssimme ja materiaalimme on päivitetty vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi

Miten nelilaskin näkyy lääketieteen valmennuskursseillamme?

Käytännössä uudistukset näkyvät fysiikan ja kemian kurssiosuuksissa seuraavasti:

  1. Fysiikan ja kemian materiaalit (ennakkomateriaali ja kurssimateriaali) on päivitetty niin, että tehtävät voidaan ratkaista nelilaskimella. Materiaaleissa on runsaasti valintakokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä monipuolisen harjoittelun varmistamiseksi.
  2. Kaikki harjoituspääsykokeet (6-8 koetta riippuen valmennuskurssista) ja viikkopistarit tehdään laskinuudistus huomioiden.
  3. Kaikkiin kursseihimme kuuluu lähiopetuksen lisäksi Lääketieteen matemaattiset apuneuvot KOTI -opetusvideot. Videoissa kerrataan ne matematiikan aihealueet, jotka valintakokeen kannalta ovat oleellisia. Videoilla kerrattavat alueet ovat mm. reaalilukujen peruslaskutoimitukset, yhtälönratkaisu, prosenttilaskenta, verrannot, geometria, vektorit, trigonometria, eksponentti - ja logaritmiyhtälöt, graafiset esitykset, fysiikan suurelaskenta, yksikkötarkastelu ja merkitsevät numerot. Lisäksi niissä opetetaan mm. eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttöä.
  4. Kursseilla fysiikan opetukseen on lisätty matemaattisten taitojen harjoittelua (esimerkiksi kymmenen potenssien laskeminen, yhtälöiden sieventäminen, muistikolmioiden käyttö ja eksponentti- ja logaritmitaulukoiden käyttö).

Pisteiden laskeminen ja valintamenettely

Opiskelijat valitaan yhteispisteiden (alku- ja koepisteiden) tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisille varataan 65% aloituspaikoista.

Yleistä valintakokeesta

Katso tarkempi valintakoeanalyysi Videot -osiosta.

Katso lääketieteen vanhat valintakokeet.