Kauppatiede - opiskelu ja työelämä

Kauppatiede antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Opiskelu

Kauppatieteellisen alan opinnot tarjoavat yritystoiminnassa ja muualla työelämän kentällä tarvittavat liiketaloudelliset valmiudet useilla vaihtoehtoisilla erikoistumisalueilla. Opinnoissa kouluttaudutaan lisäksi kansainvälisyyteen muun muassa laajojen kieliopintojen avulla. Erityisesti esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu korostuu.

Opiskelumenetelmät ovat monipuoliset. Opiskelu koostuu luento-opetuksesta, kirjatentteihin valmistautumisesta, ryhmätöiden tuottamisesta, yritysvierailuista sekä opiskelijan halutessa työharjoittelusta. Tutkinto koostuu alan yleisopinnoista, jotka ovat kaikille opiskelijoille yhteiset, kieli- ja viestintäopinnoista sekä oppiaine- tai koulutusohjelmakohtaisista opintokokonaisuuksista. Lisäksi opiskellaan vapaasti valittavia sivuaineita, joita valitaan yhä useammin myös muilta tieteenaloilta. Alan menetelmäopinnot sisältyvät yleisopintoihin. Tutkinnon lopuksi opiskelija tuottaa Pro gradu -tutkielman.

Kauppatieteen alalla voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto, ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa ja maisterin tutkinnon viidessä vuodessa. Osa opiskelijoista jatkaa lisäksi opintojaan suorittaakseen kauppatieteen lisensiaatin ja kauppatieteen tohtorin tutkinnot. Kauppatieteellisen alan koulutusta tarjotaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Svenska handelhögskolanissa ja Åbo Akademissa.

Koulutusohjelmien ja pääaineiden opetusohjelmat ovat osin päällekkäisiä, sillä opintojen tavoitteena on tarjota valitusta suuntautumisesta riippumatta laaja tuntemus taloustieteen eri osa-alueista. Lisäksi eri oppiaineiden tutkimusalueet voivat olla samat, tällöin erona on näkökulma

Työelämä

Kauppatieteiden alan opinnoista valmistutaan monipuolisiin ja haastaviin liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä tutkimustyöhön. Kauppatieteilijöiden mahdollisia tehtävänimikkeitä on jo yli 2000 ja uusia tehtäväalueita syntyy kaiken aikaa. Tämän päivän työmarkkinoilla myös erikoiset opintojen aineyhdistelmät kannattavat.

Ekonomi on työllistymisen kannalta hyvässä asemassa ja voi suuntautua jo opinnoissa rohkeasti itseään kiinnostaville osa-alueille. Kauppatieteellisen alan suosio opiskelijoiden keskuudessa johtuukin erityisesti ekonomien erinomaisesta asemasta työmarkkinoilla.

Kauppatieteilijöitä työllistävät etenkin erilaiset yritykset. Yksityisyrittäjänä toimiminen on ekonomien keskuudessa tavallista. Myös julkisella sektorilla tarvitaan kauppatieteilijöiden työpanosta.

Kansainvälisyys on kauppatieteilijöiden työelämässä arkipäivää. Liike-elämän työyhteisöt ovat tänä päivänä lähes poikkeuksetta monikansallisia, tästä syystä yritykset edellyttävät kauppatieteilijöiltä vankkaa kielitaitoa ja valmiuksia monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemiseen.