Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Farmasia - opiskelu ja työelämä

Farmasian opiskelu on monitieteellistä, sillä opiskelussa hyödynnetään terveys-, luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Koulutuksesta valmistuu farmaseutteja ja proviisoreja, jotka työllistyvät apteekkien lisäksi monille eri toimialoille.

Farmasian opiskelu

Farmasian ala kehittyy tällä hetkellä erittäin nopeasti ja alan koulutukseen sijoitetaan runsaasti voimavaroja. Farmasian opiskelun tuloksena voidaan suorittaa farmaseutin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto, tai proviisorin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Farmaseutin tutkinnon voi suorittaa kolmessa ja proviisorin tutkinnon viidessä vuodessa. Osa opiskelijoista jatkaa lisäksi opintojaan suorittaakseen farmasian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Farmasian opiskelu on alan voimakkaasta erikoistumisesta johtuen koulumaista. Kaikki samaa tutkintoa suorittavat opiskelijat opiskelevat pääosin samat kurssit lukuun ottamatta muutamaa valinnaista opintojaksoa. Opinnot koostuvat yleis- ja kieliopinnoista, aineopinnoista, työharjoittelusta, seminaaritutkielmien tuottamisesta sekä proviisorin tutkinnossa lisäksi syventävistä opinnoista ja Pro gradu -tutkielman tuottamisesta. Myös farmaseutin tutkintoon kuuluu lopputyön tuottaminen.

Farmasian opintoihin sisältyy luentojen ja kirjatenttien lisäksi runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia niin lääkkeiden valmistuksen kuin asiakaspalvelunkin osalta. Suuri osa opiskelusta tapahtuu laboratorio-olosuhteissa. Opintoihin kuuluva palkallinen, lähinnä apteekissa suoritettava työharjoittelu kestää kuusi kuukautta. Myös ulkomailla harjoittelu on mahdollista.

Farmaseutin työ ja työelämä

Farmaseutin työ on vahvasti lääkehuoltoon erikoistunut tieteenala. Alalta valmistuneet sijoittuvat työelämässä monenlaisiin tehtäviin, valtaosa apteekkeihin. Muita työllistymisen kannalta keskeisiä tahoja ovat lääketeollisuus, sairaalat ja terveyskeskukset sekä yliopistot. Tavallisia farmaseutin työtehtäviä ovat lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtävät, asiakaspalvelutehtävät sekä asiantuntijana ja johtajana toimiminen erilaisissa yhteyksissä.

Suomessa suoritettu farmasian alan tutkinto on kansainvälisesti arvostettu ja suomalaisen tutkinnon suorittanut on pätevä muun muassa kaikkialla EU:n alueella. Lääkeala on perinteisesti kansainvälinen ja kansainvälistymiskehitys on tänä päivänä yhä huomattavampaa etenkin tutkijayhteisöissä. Kansainvälisyyden keskeisyydestä johtuen opiskelijan kannattaa keskittää voimavaroja kieliopintoihin.

Alan tutkimus- ja kehittämistyö on luonteeltaan poikkitieteellistä ja farmasian alan asiantuntijat työskentelevät tavallisesti yhdessä biologian, kemian ja lääketieteen alan asiantuntijoiden sekä diplomi-insinöörien kanssa. Myös yhteiskuntatieteilijöiden kanssa suoritettava yhteistyö on lisääntynyt. Lääkkeiden markkinointitehtävissä toimii lisäksi kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Farmaseutin työlle on kysyntää, sillä farmasian alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä alan nopea kehitys on jatkuvaa ja uusia lääkehoitoja tarvitaan ja kehitetään kaiken aikaa. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmämme painottuu yhä enemmän lääkehoidollisiin menetelmiin ja potilaiden itsehoitoon. Apteekit ovat yhä useammin asiakkaiden itsehoidon neuvontakeskuksia, joissa annetaan opastusta sairauksien hoitamisessa ja lääkkeiden käytössä sekä suoritetaan yleistä terveysneuvontaa. Farmasian merkitys tulevaisuudessa on suuri.