Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Biologia - opiskelu ja työelämä

Biologia on laaja-alainen, elämää ja sen peruselementtejä tutkiva tieteenala. Biologian opinnot voivat viedä sinut niin luonnossa viihtyväksi tutkijaksi kuin teknologian huippua edustavaksi geneetikoksi.

Biologian opiskelu

Biologian alan opiskelun erityispiirteenä on käytännönläheisyys. Biologian opiskelu koostuu perinteisistä luennoista, seminaareista ja kirjallisuustenteistä, mutta myös laboratoriotyöskentelystä ja luonnossa suoritettavista kenttäkursseista, jotka suoritetaan tavallisimmin kesällä. Suuri osa biologian alan opinnoista suoritetaan käytännön harjoituksina laboratorioissa. Opiskelutyyli vaihtelee opiskeltavan aineen mukaan, mutta valtaosa opinnoista suoritetaan pienryhmäopiskeluna.

Opintojen teoriaosuudessa opiskelu vaatii hyvää keskittymiskykyä, sillä opiskeltavat aiheet vaativat asioiden yksityiskohtaista ja pikkutarkkaa omaksumista. Maisterintutkintonsa jälkeen noin kolmasosa biologian opiskelijoista siirtyy jatko-opintoihin ja suorittaa tohtorintutkinnon. Opettajankoulutuslinjalla opiskelevat siirtyvät tavallisesti työelämään jo maisteriksi valmistuttuaan.

Työelämä biologian alalla

Biologia on eräs tulevaisuuden merkittävimmistä aloista. Biologian ala on viime aikoina ollut vahvasti esillä tiedotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Biotekniikka eli luonnon muokkaaminen ihmisen tarpeisiin on ottanut merkittäviä edistysaskeleita muun muassa geeniteknologian alueella. Geeniteknologialta odotetaan parannuskeinoja muun muassa sellaisiin sairauksiin kuin syöpä tai AIDS. Myös teollisuuden ja energiantuotannon aiheuttamien ympäristöongelmien ratkaisemisessa odotetaan biologeilta tulevaisuudessa suurta panosta.

Biologeista vajaa puolet toimii opetustehtävissä. Noin puolet tekee jonkinlaista tutkimustyötä. Loput työskentelevät erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

Työskentely biologian alalla on omaleimaista. Ominaispiirteitä ovat laboratoriotyöskentely sekä luonnonoloissa suoritettavat tutkimusprojektit. Tutkimustyöhön kuuluu epäsäännölliset työajat ja ylityöt ovat osa arkea. Tutkijoille tyypilliset määräaikaiset työsuhteet saatetaan myös kokea raskaiksi.

Biologin työ on vaativaa sekä sisällöltään että työskentelyolosuhteiltaan. Tarjolla on kuitenkin monipuolisia työtehtäviä, mielenkiintoisia haasteita ja paljon sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Myös matkustelu on olennainen osa biologin värikästä työelämää. Suurin osa biologien työpaikoista on tarjolla pääkaupunkiseudulla tai yliopistokaupungeissa.

Biologin ammatti ja toimenkuva on erittäin kansainvälinen. Työ, kuten tieteellisten artikkelien kirjoittaminen, koostuu nykyään suurelta osin yhteistyöstä kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa. Lisäksi ammattitapaamiset kansainvälisessä ympäristössä ovat nykyään vakiintunut osa työelämää. Etenkin englannin kielen hyvä osaaminen on tehtävissä tärkeää. Jo opiskeluaikana kansainvälisyyden painottuminen otetaan vahvasti huomioon ja osa kursseista suoritetaan englannin kielellä.