Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Arkkitehtikoulutus - opiskelu ja työelämä

Arkkitehdiksi opiskelu kestää noin viisi vuotta. Ensimmäiset kolme vuotta kuluu kandidaattivaiheen opintoihin ja seuraavat kaksi vuotta arkkitehdin ammattipätevyyden tuottaviin maisteriopintoihin. Arkkitehdin koulutukseen kuuluu sekä taideopiskelua että teknillisten aineiden opiskelua. Arkkitehdin työhön kuuluu mm. rakennusten ja yhteiskunnallisten kokonaisuuksien suunnittelua, kaavoitusta sekä oman alansa erityisasiantuntijana toimimista. Arkkitehtejä työllistävät niin valtio, kunnat kuin yksityisyrityksetkin.

Arkkitehdiksi opiskelu

Arkkitehtuurin alan opinnot suoritetaan teknillistieteellisellä koulutusalalla. Tutkinto koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnosta. Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Espoon Otaniemessä, Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Otaniemessä voi valita myös maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman. 

Alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan yhteisiä kursseja, perehdytään arkkitehtuurin perusteisiin ja suoritetaan muiden aineiden opintoja sekä yleis- ja kieliopintoja. Myöhemmin valitaan pääaine, johon erikoistutaan. Lisäksi valitaan sivuaine.

Opinnot muodostuvat luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Suunnittelutehtävissä tutustutaan arkkitehdin työmenetelmiin kuten piirtämiseen, materiaalien käyttöön ja tietokonesuunnitteluun. Käytännönläheiset erikoiskurssit, kotimaan ja ulkomaiden ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat ja tukevat opiskelua. Opiskeluaikanaan opiskelijat myös työskentelevät usein alan tehtävissä.

Uuden tutkinnonuudistuksen myötä arkkitehtuurin opintojen suoritusaika on viisi vuotta. Käytännössä kuitenkin opintoja usein viivyttävät vaihto-ohjelmat sekä työskentely opintojen ohella. Arkkitehdillä onkin tavallisesti työelämään siirryttäessä jo vankka työkokemus alalta.

Aalto-yliopiston arkkitehtikoulutus

Aalto-yliopiston arkkitehtikoulutukseen hyväksytään vuosittain noin 45 uutta arkkitehtuurin opiskelijaa ja noin 25 maisema-arkkitehtuurin opiskelijaa. Tutkinto-ohjelma valitaan kouluun pyrittäessä. Arkkitehtuurin opetuksen painotusalueet ja tarjotut pääaineet ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset.

Maisema-arkkitehtuurin opinnot muodostavat erillisen kokonaisuuden. Opetusaineet ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Aalto-yliopiston arkkitehtilaitos on hyvin kansainvälinen ja sillä on aktiiviset vaihtosopimukset Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Tutustu Aalto-yliopiston arkkitehtiopintoihin 

Tampereen yliopiston arkkitehtikoulutus

Tampereen yliopistossa on vuosittain arkkitehtiopintojen uusia aloituspaikkoja noin 45. Oppiaineina ovat arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennus- ja asuntosuunnittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu. Myös Tampereen arkkitehtilaitoksella on hyvät vaihtoyhteydet.

Tutustu Tampereen arkkitehtiopintoihin

Oulun yliopiston arkkitehtikoulutus

Oulun yliopiston arkkitehtuurin koulutukseen otetaan vuosittain noin 40 uutta opiskelijaa. Laitoksen suhteellisen pienestä koosta johtuen, osaston ilmapiiri on opiskelijoiden mukaan lämmihenkinen. Opiskelu tapahtuu neljän oppiaineryhmän ohjauksessa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjausrakentaminen, nykyarkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu. Maisterivaiheen opinnoissa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja englanninkielinen Architectural Design. 

Tutustu Oulun arkkitehtiopintoihin 

Arkkitehtinä työskentely

Arkkitehdin ammatti edellyttää luovuutta, mielikuvitusta, taiteellista ja teknistä lahjakkuutta sekä sosiaalista kyvykkyyttä. Taito ilmaista ajatuksia selkeästi on tärkeä. Työ on vahvasti sosiaalista yhteistyötehtävien ja yleisökontaktien keskeisyydestä johtuen. Työtä tehdään usein pienissä työryhmissä.

Työ vaatii kykyä laaja-alaiseen ja kauaskantoiseen ajatteluun, sillä suunnittelutyössä on huomioitava muun muassa tehtävä, jota varten rakennus rakennetaan sekä rakentamisen tekniset ja taloudelliset rajoitukset. Arkkitehti on vastuussa suunnittelemiensa rakennusten tarkoituksenmukaisuudesta ja toimivuudesta. Työ sallii itsensä ja omien toiveidensa toteuttamisen viranomaisten ja eri alojen asiantuntijoiden asettamissa rajoissa. Työn varjopuolia ovat kiireen, pitkien työpäivien ja ylitöiden tavallisuus sekä vastuullisen tehtävän aiheuttama henkinen kuormitus.

Arkkitehdin työtehtävät ja työnantajat

Suomessa on noin 3500 arkkitehtia. Tyypillisiä arkkitehdin työtehtäviä ovat rakennusten sekä alueellisten kokonaisuuksien kuten kuntien ja kaupunkien suunnittelutehtävät. Työnantajina on useimmin arkkitehtitoimistot, kuntien tekniset virastot, eri oppilaitokset ja ympäristöministeriö. Suurin osa arkkitehdeista toimii yrittäjänä omassa toimistossa. Työpaikkoja löytyy myös valtion sekä kuntien ja erilaisten rakennusalan yritysten palveluksesta.

Arkkitehdit työskentelevät rakennusten suunnittelijoina, kaavoittajina, rakennuttajina, eritysasiantuntijoina, visionääreinä, konseptisuunnittelijoina, opettajina sekä tutkijoina tieteen ja taiteen parissa. Lisäksi erilaiset hallintotehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina kuten myös tuotesuunnittelu-, muotoilu- ja multimediatehtävät.

Arkkitehti toimii yhteistyössä erilaisten teknisten, taloudellisten ja taiteellisten asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Suunnittelutyön lisäksi arkkitehtejä työllistävät alan hallinnolliset-, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät. Samoista työtehtävistä ovat myös kilpailemassa monet insinöörikunnan edustajat sekä samansuuntaisen, mutta suppeamman koulutuksen saaneet rakennusarkkitehdit.

Arkkitehdin palkka

Arkkitehtien palkkaus riippuu paljolti työnantajasektorista. Palkat vaihtelevat työn vaativuuden sekä sen mukaan onko henkilö töissä valtiolla, kunnalla vai yksityisellä sektorilla. Myös taloussuhdanteiden vaihtelu vaikuttaa arkkitehtien työtilanteeseen sekä palkkaukseen.

Yksityisellä sektorilla solmitaan henkilökohtainen työsopimus. Yksityisyrittäjän palkka riippuu asiakaskunnan laajuudesta, tehtyjen töiden vaativuudesta sekä yleisistä liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Yksityisen yrittäjän olisikin hyvä tuntea liiketaloutta. 

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:in mukaan palkkasuositukset vaihtelevat kokemuksen ja työnkuvan mukaan ja vuoden 2018 valmistuneen arkkitehdin alkupalkkaussuositus on 3500 euroa. TEK:in alkupalkkasuositus koskee yksityisen sektorin asiantuntija- ja käyttötehtäviä, joissa viikkotyöaika on 37,5 tuntia.