• Uutinen

Päivitetty 10.6.2020.

Korkeakoulut ovat julkaisseet lisätietoja kevään pääsykokeista ja opiskelijavalinnoista. Lisäämme tähän tiedotteeseen aina uusimmat tiedot sitä mukaa, kun korkeakoulut tietoja julkaisevat.

Tiedotamme kurssilaisiamme Moodlen kautta näistä lisätiedoista, sekä miten mahdolliset muutokset valintaperusteissa vaikuttavat kurssiemme etenemiseen. Valintakoepäivien siirtyessä kurssimme materiaalit ovat kurssilaistemme käytössä valintakokeen toisen vaiheen kokeeseen saakka.

Korkeakoulujen julkaisemat täsmällisemmät valintatiedot aloittain

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta

Todistusvalinta
 • Aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla 75 %
 • 65 % todistusvalinnan aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille
 • Aiemmin ilmoitettu pisteytys säilyy
Pääsykoevalinta
 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on sähköinen etäkoe, joka kestää 2h. Se pidetään 19.5.2020 klo 9.00
 • Ensimmäisen vaiheen valintakoemateriaali on alkuperäisten valintakoevaatimusten mukainen
 • Toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena. Se järjestetään 10.6.2020

Lisätietoa

Laaketieteelliset.fi

 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Hakijoita valitaan kolmella valintatapajonolla:

Todistusvalinta 1

 • Ensikertalaisille hakijoille varattu 60 % aloituspaikoista
 • Todistuspisteytys, matematiikan kynnysehto ja minimipistemäärät säilyvät ennallaan

Todistusvalinta 2

 • 10-30 % aloituspaikoista jaetaan todistusvalinnalla
 • Kaikki hakijat huomioidaan, ensikertalaisuuskiintiö noin 5 %
 • Sama todistusvalintapisteytys kuin 1. todistusvalinnassa
 • Ei kynnysehtoa eikä vähimmäispistemäärää
Pääsykoevalinta
 • 10-30 %, ensikertalaisuuskiintiö noin 5 %
 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Molemmat vaiheet perustuvat aiemmin ilmoitettuihin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin
 • Ensimmäinen vaihe pidetään 2.6.2020 klo 12-13.30
 • Valintakoetta varten vaaditaan tietokone, internetyhteys, mikrofoni, kaiuttimet ja kamera
 • Toinen vaihe pidetään tiistaina 16.6.2020 

Lisätietoa

Kauppatieteet.fi

 

DIA-yhteisvalinta, diplomi-insinöörikoulutus

Todistusvalinta
 • Aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla 80 %
 • Joidenkin hakukohteiden kynnysehtoja muutettu helpommiksi, useimmiten matematiikan arvosanavaatimus laskettu yhdellä arvosanalla

Pääsykoevalinta

 • Kaksivaiheinen valintakoe: karsiva esivalintakoe pidetään 28.5.2020 ja varsinainen koe 12.6.2020
 • Molemmissa kokeissa on pakollinen matematiikan osio ja valinnainen osio, josta voi valita joko fysiikan, kemian tai luovan ongelmanratkaisun tehtävän
 • Karsivassa esivalintakokeessa hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä ja varsinaisessa valintakokeessa vähintään 6/18 pistettä

Lisätietoa

Dia.fi (todistusvalinta)

Dia.fi (valintakoe)

 

DIA-yhteisvalinta, arkkitehtikoulutus

Pääsykoevalinta

 • Arkkitehtuurin hakukohteiden valintaperusteisiin ei ole tehty muutoksia koskien kokeiden muotoa tai pistelaskua
 • Valintakokeet toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.-3.6.2020
 • Kokeet järjestetään valvottuina kokeina ensisijaisesti yliopiston järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen; pandemiatilanteen sitä edellyttäessä etätoteutuksena
 • Valintakokeen suoritustapa vahvistetaan viimeistään 18.5.

Lisätietoa

Dia.fi

 

Psykologia

Hakijoita valitaan kolmella tavalla:

Todistusvalinta

 • Aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla 70 %

Ainereaalivalinta

 • Psykologian ainereaalin perusteella valitaan 23 % uusista opiskelijoista

Pääsykoevalinta

 • Kaksivaiheinen valintakoe
 • Ensimmäisessä vaiheessa hakijat tekevät sähköisen AMK-valintakokeen kaikki osa-alueet (päätöksentekotaidot, opetuskieli, englannin kieli, matemaattiset taidot, matemaattis-luonnontieteelliset taidot ja eettiset taidot)
 • Toinen vaihe on suullinen valintakoe, joka järjestetään etänä perjantaina 12.6.2020. 

Lisätietoa

Tuni.fi

Helsinki.fi

Psykologian suullinen valintakoe

 

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Todistusvalinta

 • Todistusvalintaan ei ole tehty muutoksia

Pääsykoevalinta

 • Kaksivaiheinen valintakoe
 • Ensimmäinen vaihe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00
 • Ensimmäisen vaiheen koe kestää enintään kolme tuntia, ja sitä varten vaaditaan tietokone ja internetyhteys
 • Toisen vaiheen koe pyritään pitämään yliopistojen järjestämissä tiloissa pe 5.6.2020 klo 12:00 alkaen.
 • Molemmat valintakokeet perustuvat ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon

Lisätietoa

Oikeustieteet.fi

 

Logopedia

Todistusvalinta

 • Todistusvalintaan ei ole tehty muutoksia

Pääsykoevalinta

 • Kaksivaiheinen valintakoe
 • Valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on etäkokeena toteutettava AMK-valintakoe, joka järjestetään 4.6.2020
 • AMK-valintakokeesta hakijat tekevät seuraavat osa-alueet: päätöksentekotaidot, opetuskieli, englannin kieli, matemaattiset taidot ja eettiset taidot
 • AMK-valintakoe toimii esivalintana valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen
 • Toisen vaiheen tiedot julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen toisen vaiheen koetta
 • AMK-valintakokeen pistemäärää ei oteta huomioon lopullisessa opiskelijavalinnassa, vaan se tehdään pelkän toisen vaiheen pistemäärän perusteella

Lisätietoa

Utu.fi

 

Kasvatusalan yhteisvalinta

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnalla valitaan 80 % soveltuvuuskokeeseen
 • Minimipisteraja poistuu

VAKAVA-koe

 • VAKAVA-kokeella valitaan 20 % soveltuvuuskokeeseen
 • Koe järjestetään 15.5.2020 klo 10-13 sähköisenä etäkokeena
 • Kokeeseen liittyy myös etänä suoritettava videokontrollikoe, joka järjestetään soveltuvuuskokeen yhteydessä
 • Kontrollikoetta varten vaaditaan web-kameralla varustettu tietokone tai moderni älypuhelin/tabletti
 • Kontrollikokeella varmistetaan, että hakija on suorittanut VAKAVA-kokeen itsenäisesti

Soveltuvuuskoe

 • Soveltuvuuskokeet sekä soveltuvuuskokeen yhteydessä järjestettävä VAKAVA-videokontrollikoe järjestetään kolmen päivän aikana ti 9.6.2020 – to 11.6.2020 sähköisenä etäkokeena
 • Kokeisiin kutsuttavien henkilökohtainen kokeen alkamisaika vaihtelee klo 9–14 välillä.
 • Minimipisteraja laskee 40 pisteeseen

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Biologian yhteisvalinta

Todistusvalinta

 • Jyväskylän ja Oulun yliopistojen hakukohteissa todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu ja pienin hyväksyttävä pisteraja poistettu
 • Turun yliopiston hakukohteessa todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu
 • Helsingin yliopiston hakukohteessa ei muutoksia todistusvalinnan osalta

Ainereaalivalinta

 • Helsingin yliopiston hakukohteissa koevalinnan kiintiötä on osittain korvattu biologian ylioppilaskokeen arvosanaan perustuvalla valinnalla eli ns. ainereaalivalinnalla

Pääsykoevalinta

 • Valintakoevalinta suoritetaan sähköisesti kahdessa vaiheessa
 • Molemmat vaiheet tehdään etänä
 • Hakijat saavat erillisen kutsun kumpaankin osaan
 • Ensimmäisen vaiheen koe on digitaalinen etäkoe, joka pidetään 27.5.2020 klo 14.00-15.00
 • Ensimmäisen vaiheen koe on luonteeltaan monivalintakoe
 • Toisen vaiheen koe on suullinen valintakoe, joka järjestetään ensimmäisen vaiheen jälkeen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
 • Suulliseen kokeeseen vaaditaan tietokone tai muu laite, jossa on verkko- ja videoyhteys
 • Suullisen kokeen tehtävät keskittyvät biologian keskeisiin osa-alueisiin, ja niihin voi vastata lyhyesti
 • Suullisen kokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa
 • Lopullinen valinta tehdään toisen vaiheen pisteiden perusteella

Lisätietoa

Biohaku.fi

 

Maantiede

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu

Ainereaalivalinta

 • Hakijoita valitaan myös ylioppilaskokeen maantieteen ainereaalin arvosanojen perusteella

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena
 • Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä kirjallinen koe, joka järjestetään 22.5.2020 klo 9-10.30
 • Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä suullinen koe, joka järjestetään viikolla 24
 • Kirjallisen kokeen perusteella suulliseen kokeeseen valitaan vähintään 30 parasta hakijaa
 • Lopullinen valinta tehdään suullisen kokeen perusteella, ja siitä on saatava vähintään 9 pistettä
 • Molemmat valintakokeet perustuvat aiemmin ilmoitettuihin lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Farmasia

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnasta saatava vähimmäispistemäärä laskee 95 pisteeseen
 • Todistusvalintakiintiö pysyy ennallaan

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on omalla tietokoneella tehtävä sähköinen etävalintakoe, joka järjestetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 9-12
 • Ensimmäisen vaiheen koe on osiltaan ja pisteytykseltään sama kuin alun perin ilmoitettu valintakoe ja kokeessa saa käyttää omaa nelilaskinta
 • Toinen vaihe on joko videoyhteydellä pidettävä suullinen koe tai samansisältöinen fyysistä läsnäoloa vaativa kirjallinen koe, joka järjestetään aikavälillä 8.-12.6.2020
 • Toisen vaiheen koe testaa asiaosaamistasi ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella, ja kokeesta on saatava vähintään 2 pistettä
 • Lopullinen valinta tehdään ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteispisteiden perusteella

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Historia

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnan pisteraja laskee; minimipisteraja on 70 pistettä
 • Todistusvalintakiintiö pysyy ennallaan

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä sähköinen valintakoe, joka järjestetään 27.5.2020 
 • Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä suullinen valintakoe, joka kestää noin 15-20 minuuttia
 • Lopullinen valinta tehdään molempien vaiheiden yhteispisteiden perusteella
 • Molemmissa kokeissa edellytetään, että on suorittanut lukion historian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien tavoitteet, jotka löytyvät Opetushallituksen määräyksessä 60/011/2015 "Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015"
 • Koe käsittelee tiettyä, torstaina 30.4.2020 julkaistavaa aihepiiriä

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Politiikka ja viestintä, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta

 • Todistusvalintaan ei ole tehty muutoksia

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä kirjallinen etäkoe, joka pidetään 25.5.2020
 • Ensimmäisen vaiheen kokeessa on kaksi osaa: osa 1 (kirjallisuusosa) klo 14-15 ja osa 2 (aineisto-osa) klo 16-18. Ensimmäisen osan koetehtävät perustuvat kirjalliseen ennakkomateriaaliin ja toisen osan tehtävät vastausajan alussa julkaistavaan aineistoon.
 • Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä suullinen näyttökoe, jonka tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin
 • Suullinen koe kestää yhden tunnin ja siinä varmistetaan osaamisesi taso sekä esitetään kirjalliseen etäkokeeseen liittyvä kontrollikysymys
 • Lopullinen valinta tehdään molempien vaiheiden yhteispistemäärän perusteella

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Sosiaalityön yhteisvalinta

Todistusvalinta

 • Todistusvalintaan ei ole tehty muutoksia

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on kirjallinen etäkoe, joka pidetään maanantaina 1.6.2020 klo 10.15-11 (45 min)
 • Ensimmäisen vaiheen kokeessa on kaksi osaa: osat a ja b
 • Kirjallinen koe perustuu 30.4. julkaistavaan ennakkomateriaaliin ja koe toimii karsintana valinnan toiseen vaiheeseen
 • Toinen vaihe on aineistokoe, joka järjestetään joko etäkokeena tai fyysisenä kokeena aikaisintaan viikon kuluttua ensimmäisestä vaiheesta
 • Aineistokoe kestää kaksi tuntia
 • Lopullinen valinta tehdään pelkän aineistokokeen perusteella

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Yhteiskunnallinen muutos, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta

 • Todistusvalintaan ei ole tehty muutoksia

Pääsykoevalinta

 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on kirjallinen etäkoe, joka pidetään keskiviikkona 27.5.2020
 • Ensimmäisen vaiheen kokeessa on kaksi osaa: osa 1 (kirjallisuusosa) klo 14-15 ja osa 2 (aineisto-osa) klo 16-18. Ensimmäisen osan koetehtävät perustuvat kirjalliseen ennakkomateriaaliin ja toisen osan tehtävät vastausajan alussa julkaistavaan aineistoon.
 • Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä suullinen näyttökoe, jonka tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin
 • Suullisen kokeen tehtävät perustuvat ennakkomateriaaliin, jonka lisäksi kokeessa esitetään kirjalliseen etäkokeeseen liittyvä kontrollikysymys
 • Lopullinen valinta tehdään molempien vaiheiden yhteispistemäärän perusteella

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

Ympäristö- ja elintarviketalous, Helsingin yliopisto

Todistusvalinta

 • Todistusvalinnan kiintiötä on kasvatettu; aloituspaikoista 60 jaetaan todistusvalinnalla (ensikertalaisia vähintään 30)

Pääsykoevalinta

 • Valintakokeella valitaan 15 hakijaa (ensikertalaisia vähintään 8)
 • Valintakoe on kaksivaiheinen
 • Ensimmäinen vaihe on etänä tehtävä sähköinen koe, joka pidetään 28.5.2020 klo 14-15
 • Ensimmäisen vaiheen kokeessa on neljä osaa, ja ne perustuvat 30.4. julkaistavaan ennakkomateriaaliin
 • Toinen vaihe on videoyhteydellä pidettävä suullinen valintakoe, jonka tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin
 • Toisen vaiheen koe kestää 30 minuuttia ja sitä varten tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on internetyhteys, kamera, kaiuttimet ja mikrofoni
 • Lopullinen valinta tehdään molempien vaiheiden perusteella

Lisätietoa

Helsinki.fi

 

AMK-valintakoe

 • Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena 
 • Ensimmäinen vaihe on digitaalinen etäkoe, joka pidetään 4.6.2020
 • Toisen vaiheen koe pidetään ammattikorkeakouluissa 23.-25.6.2020
 • AMK-valintakokeen osiot sähköisessä etäkokeessa pysyvät samoina, mutta osioiden maksimivastausajat ovat lyhentyneet

Vastausajat:

 • Päätöksentekotaidot: 20 minuuttia
 • Opetuskieli: 20 minuuttia
 • Englannin kieli: 15 minuuttia
 • Matemaattiset taidot: 30 minuuttia
 • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot: 30 minuuttia
 • Eettiset taidot: 10 minuuttia

Lisätietoa

Ammattikorkeakouluun.fi