Mikäli et pääse osallistumaan valmennuskursseillemme, mutta kaipaat apua itsenäisen harjoittelun tueksi, niin sinun on mahdollista tilata historian etäopiskelumateriaali. Etäopiskelukurssimme avulla voit valmentautua Helsingin historian pääsykokeeseen itsenäisesti opiskellen, mutta samalla opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kurssimme ohjaa perehtymään pääsykoealueen keskeisiin teoksiin, asiakokonaisuuksiin ja käsitteisiin sekä auttaa kehittämään essee- ja aineistokoetehtävien vastaustekniikkaa.
 

Yleistä tietoa

Historia tieteenä tutkii menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Historiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa oppilaitoksessa on omanlaisensa valintakoe. Joissakin yliopistoissa, esimerkiksi Oulussa, pääaine valitaan jo pyrittäessä, ja joissakin, esimerkiksi Helsingissä, pääaine valitaan vasta yhteisten alkuopintojen jälkeen. Helsingissä pääaineeksi voi valita joko yleisen historian tai Suomen ja Skandinavian historian. 

Historian opetus jakaantuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat muun muassa Suomen historia, Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria. Historian opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä ja tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelija voi lisäksi suorittaa ammattiin valmistavan arkistoalan koulutuksen, museologian opinnot tai erikoistua arkeologiaan. Historian opettajaksi haluavat opiskelevat lisäksi kasvatustieteitä. Sivuaineita voi valita vapaasti omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai jopa eri yliopistoista. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi poliittinen historia ja valtio-oppi.

Historian valintakokeissa riittävien pohjatietojen ohella toinen kokeessa erotteleva tekijä on vastaustekniikka. Valintakokeessa arvioidaan hakijan historiallista ajattelu- ja päättelykykyä, opiskeluvalmiuksia sekä taitoa kirjoittaa selkeästi ja loogisesti. Koekysymykset ovat laajoja esseitä sekä aineistojen ja erilaisten dokumenttien tulkintatehtäviä, joissa erottuakseen muista hakijoista on keskeisten pääkohtien ohella osattava riittävällä tarkkuudella myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Helsingin ja Joensuun yliopistojen historian laitosten valintakokeet poikkeavat muiden paikkakuntien kokeista siten, että erillisiä valintakoekirjallisuutta ei nimetä. Helsingissä koetta varten annetaan ainoastaan tietyt ajanjaksot maailman historiasta sekä Suomen ja Pohjoismaiden historiasta. Hakijan on itse etsittävä kaikki valintakokeessa vaadittava tieto eri lähteistä. Onnistuneet kirjavalinnat ovatkin sisäänpääsyn kannalta ratkaisevan tärkeitä.

Huolellinen valmistautuminen ja hyvä vastaustekniikka ratkaisevat opiskelupaikan saamisen. Historian valmennuskurssillamme sekä etäopiskelumateriaalin avulla varmistat oikeat kirjavalinnat ja sisällön hallinnan sekä harjoittelet vastaustekniikkaa kokeneen valmennuskurssiopettajan ohjauksessa. Valmennuskurssilla saat lisäksi korvaamatonta vertaistukea muista kurssilaisista. Mikäli harkitset etäopiskelumateriaalin vaihtoehdoksi osallistumista kurssille, tutustu tarkemmin myös historian valmennuskurssiimme.