Rullaamalla alemmas löydät aiemman kirjoituksen, jossa on viime hetken valmistautumisvinkkejä soveltuvuuskokelaille.

Soveltuvuuskokeet ovat siis aivan muutaman päivän takana. Luultavasti teillä tunnollisilla hakijoilla on kaikki tiedot hallussanne, mutta laitan vielä varmuuden vuoksi tähän päivämäärät eri yliopistojen luokanopettajan koulutusohjelmien soveltuvuuskoetietoihin.

 

Helsinki 10.-12.6.2013

Soveltuvuuskoe järjestetään 10.–12.6.2013 Helsingin yliopiston Aurora-rakennuksessa (Siltavuorenpenger 10, 00170 Helsinki). Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kirjallisessa kutsussa. Kutsun mukana hakija saa myös ilmoittautumislomakkeen, jolla hän vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Soveltuvuuskoe toteutetaan aineistopohjaisena. Hakija saa noin 20 minuuttia ennen soveltuvuuskoetta perehdyttäväkseen aineiston ja siihen liittyvän soveltavan tehtävän. Soveltuvuuskoe (korkeintaan 20 min) tapahtuu em. aineistoon liittyvän soveltavan tehtävän ja hakijan täyttämän taustatietolomakkeen pohjalta. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin sekä taitoja, motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajan koulutuksessa.

 

Jyväskylä 11.-12.6.2013 

Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen. Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan aineistoon perustuvan kirjallisen kokeen (ns. VAKAVA- kokeen) perusteella 240 hakijaa. Kutsun saaneen hakijan on ilmoittauduttava soveltuvuuskokeeseen www-lomakkeella, jossa hakija vahvistaa tai peruuttaa soveltuvuuskokeeseen osallistumisensa.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan työhön ja edellytyksiä omaksua opettajan työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Soveltuvuuskokeen osiot ovat 1) kirjallinen tehtävä, joka jakautuu kahteen kyselylomaketestiin ja 2) yksilöhaastattelu. Kirjalliseen tehtävään ei voi valmistautua etukäteen. Soveltuvuuskokeeseen liittyy lisäksi ennakkotehtävä, joka hakijan on täytettävä www-lomakkeella. Ennakkotehtävän tarkempi ohje annetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään soveltuvuuskokeissa yksilöhaastattelun pohjana.

Kirjallisesta tehtävästä voi saada 2-10 pistettä ja yksilöhaastattelusta 1-10 pistettä, jolloin soveltuvuuskokeen yhteispistemäärä on enintään 20 pistettä.

 

Tampere 10.-12.6.2013

Tarkempi paikka ilmoitetaan soveltuvuuskokeeseen valittujen kutsukirjeessä sekä opiskelijavalintojen verkkosivuilla toukokuun lopussa.

Soveltuvuuskoe käsittää:

 • toiminnallisen ryhmätehtävän
 • visuaalisen ajattelun ja medialukutaidon kokeen
 • yksilöhaastattelun

Hakijalle koe on yksipäiväinen.

 

Oulu 13.-14.6. 

Valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.

Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella Oulussa 250 hakijaa.

Soveltuvuuskoe järjestetään Oulussa 13.-14.6.2013 ja se muodostuu kahdesta osasta, haastattelusta ja osaamisnäytteestä. Hakija ilmoittaa soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeella, mille alueelle hänen näytteensä sijoittuu (näytealue 1-4):

 • Näytealue 1: Kuvataide, mediakasvatus, muotoilu, käsityö, teatteri, draama, kirjallisuus, sanataide, musiikki, tanssi ja liikeilmaisu, liikunta, sirkustaide
 • Näytealue 2: Fysiikka, kemia, matematiikka, tekninen työ, tietotekniikka ja viestintä.
 • Näytealue 3: Jokin muu koulussa opetettava aine tai aihekokonaisuus
 • Näytealue 4: Filosofia ja yhteiskunta

Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta koulutukseen ja opettajan työhön. Kokeessa tarkastellaan mm. hakijan sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä jäsentää omia motiivejaan, tavoitteitaan ja kykyjään.

Haastattelu (15 min): Kokeeseen kutsutut pyrkijät laativat haastattelua varten yhden A4-mittaisen sivun kirjoitelman, jossa hakija selvittää mm. koulutukseen hakeutumisensa perusteita, odotuksiaan koulutukselta, työkokemuksensa, luonnontieteellisen, taiteellisen, teknologisen tai yhteiskunnallisen harrastuneisuutensa sekä mahdolliset aikaisemmat opinnot. Kirjoitelma palautetaan ennen soveltuvuusosuutta ja tarkemmat ohjeet lähetetään soveltuvuuskoekutsun yhteydessä.

Osaamisnäyte (esintään 10 min): Soveltavassa osiossa hakija tuo esiin tiedollista, taidollista tai taiteellista osaamistaan. Soveltavan osion suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana voi olla joko hakijan itsensä valitsema aihepiiri tai teema, jonka pohjalta hakija tekee valintalautakunnalle suunnatun esityksen, mutta esityksen tulee liittyä yllä mainittujen osioiden teemoihin.

Osion tavoitteena on saada käsitys hakijan osaamisesta, kyvystä jäsentää omaa esitystään, arvioida sitä ja tehdä esityksestä sekä tekijälle että näytteen vastaanottajalle vuorovaikutuksellinen ja merkityksellinen kokonaisuus. Näytteen suunnittelun lähtökohtana voi olla jo olemassa oleva materiaali, kuten ylioppilasdiplomi, portfolio, toteutettu projekti, näyttely, artikkeli tms. Näytteen tulee sisältää kasvatuksellisen ja opettamiseen liittyvän näkökulman. Pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille lähetetään erillinen ohjeistus näytteeseen valmistautumista varten.

Koulutukseen valitaan hakijat seuraavista valintakokeen osakriteereistä muodostuvan yhteispistemäärän perusteella maksimipistemäärän ollessa 20 pistettä.

Pisteytys:

VAKAVA-koe 0-5 p.

Osaamisnäyte 0-5 p.

Haastattelu 0-10 p.

Yhteensä 0-20 p.

 

Turku 11.6.2013

Soveltuvuuskoe järjestetään Turussa 11.6.2013.

Koe alkaa valintainfolla klo 8.30 ja aikaa soveltuvuuskokeeseen on varattava klo 17 saakka.

Opiskelijat valitaan Turun yksikön luokanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka osiot pisteitetään seuraavasti:

a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–15 pistettä

b) matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testi (11.6.2013) 0–15 pistettä

c) lautakunnan arvioima toiminnallinen ryhmätehtävä (5–6 opiskelijan ryhmä) (11.6.2013) 0–15 pistettä

d) mahdolliset lisäpisteet: Lukiodiplomista voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä soveltuvuuskoepäivänä valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Todistuksessa on oltava maininta siitä, että kyse on lukiodiplomista. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä. Lisäksi kaksi lisäpistettä voi saada, mikäli on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa

kokeen äidinkielessä (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanalla laudatur tai eximia cum laude approbatur.

Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen osioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–49) perusteella. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin lautakunnan arvioiman toiminnallisen ryhmätehtävän pistemäärän perusteella ja sitten VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoilla on vielä sama pistemäärä, käytetään seuraavana jatkokriteerinä matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun testin pistemäärää.

Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle. Kaikki valintakokeen osiot (a–c) on suoritettava hyväksytysti (vähintään 5 pistettä/osio).

 

Rauma 10.-11.6.2013

Soveltuvuuskoe järjestetään Raumalla 10.–11.6.2013. Soveltuvuuskoe on yksilöhaastattelu, jota varten hakijan on toimitettava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän tulee olla perillä 6.6.2013 klo 15.45 mennessä. Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään yksilöhaastattelun pohjana.

Mikäli hakija on hakenut useaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella.

Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova.

Opiskelijat valitaan Rauman yksikön luokanopettajan koulutukseen valintakokeen perusteella, jonka vaiheet pisteitetään seuraavasti:

a) VAKAVA-koe (7.5.2013) 0–8 pistettä

b) yksilöhaastattelu (10.–11.6.2013) 0–20 pistettä

c) mahdolliset lisäpisteet: Lukiodiplomista voi saada 1 pisteen; enintään kuitenkin 2 pistettä kahdesta eri lukiodiplomista. Todistus (alkuperäinen ja kopio) on näytettävä valintojen johtajalle soveltuvuuskokeessa, johon hakija saa kutsun. Todistuksessa on oltava maininta siitä, että kyse on lukiodiplomista.

Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä.

Lisäksi kaksi lisäpistettä voi saada, mikäli on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa kokeen äidinkielessä (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanalla laudatur tai eximia cum laude approbatur.

Hakijat valitaan koulutukseen valintakokeen vaiheiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–32) perusteella. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin yksilöhaastattelun pistemäärän ja sitten VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen hakijan on saatava yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä.

Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

Muita blogipostauksia

 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Katri

Tehokkaita opiskeluvinkkejä!

Pääsykokeiden luku-urakkaan valmistautuminen on alkanut. Lisäksi moni saattaa kaivata opiskeluvinkkejä myös ihan perusopiskeluarkeen. Tässä postauksessa jaan 5 tehokasta...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Katri

Opiskelijavaihdossa Islannissa

Vietin kevätlukukauden vaihto-oppilaana Pohjois-Islannissa, Akureyrin kaupungissa (20 000 asukasta). Lähdin kuuden kuukauden Erasmus-vaihtoon kotiyliopistostani Turun yliopistosta Akureyrin yliopistoon...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Anni

Mikä ihmeen kandi?

Viime kevään suurin opintosaavutukseni oli kandidaatin tutkielman kirjoittaminen. Ajattelinkin tässä postauksessa kertoa siitä, mikä kanditutkielma on ja kuinka se omalla...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Hilla

Miksi valmennuskurssille?

Tarvitaanko yliopistoon pääsemiseksi valmennuskurssia? Tätä kysymystä moni hakija varmasti pyörittelee ennen valmistautumista pääsykokeisiin. Vastaus pähkinänkuoressa...

Lue lisää
 • Kasvatustiede ja opettajankoulutus
 • Anni

My week

Heippa! Olen nyt siirtynyt harjoittelussani yläkouluosuuteen. Ajattelin, että viime kertaisen My day:n lisäksi olisi kiva kuvata laajemmin harjoittelun koostumista ja kuinka muut opintojutut...

Lue lisää