Tälle sivulle kokoamme kevään valintakoetietoa aloittain. Päivitämme sisältöä sitä mukaa, kun valintakoevaatimuksia julkaistaan.

Muista tarkistaa tarkat valintakoevaatimukset Opintopolusta. Valintakoevaatimukset päivitetty 31.12.2017.

AMK liiketalous (päivätoteutus)

Liiketalouden kokeen ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 20.4. - 8.6.2018.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa:

kirjoitelma tai haastattelu (10 p.)
ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.)
loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p)

Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe järjestetään 8.6.2018

AMK tekniikka ja liikenne

Valtakunnallinen tekniikan alan valintakoe järjestetään 31.5.2018

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana. Kokeessa mitataan loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max 40 pistettä). Kevään 2018 valintakoe järjestetään 31.5.2018.

Varsinaisessa valintakokeessa on ns. LUMA-koe, joka sisältää 4 loogista päättelyä ja ymmärtämistä mittaavaa tehtävää, 2 klassista matematiikan tehtävää ja kaksi tehtävää, joista valitaan joko fysiikka osa tai kemia osa. Ennakkomateriaaliin liittyvät tehtävät ovat ymmärtämistä mittaavia monivalintatehtäviä. Kokeen pistejako on 32 pistettä "LUMA"-kokeesta ja 8 pistettä ennakkomateriaaliin liittyvistä tehtävistä. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Osallistuessaan tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteen ammattikorkeakoulussa, hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiinsa.

Osassa insinöörikoulutusohjelmia tulee hakijan osallistua tekniikan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun erillisiin soveltuvuuskokeisiin. Näiden painoarvot, sisällöt ja läpäisyvaatimukset vaihtelevat eri hakukohteissa.

AMK soteli

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 19.4.2018 ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä. Kokeessa voi olla muita kielitaitoa mittaavia osioita. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan vähintään neljä kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen.

Esivalintakoe

Esivalintakoe on 1,5 tuntia kestävä sähköinen koe. Koe tehdään tietokoneella ja sen voi tehdä missä vain kunhan käytössä on luotettava internet-yhteys. Kokeeseen pitää varautua myös laskimella, kynällä ja paperilla. Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta ja ennakkomateriaalin laajuus on noin 100 sivua. Ennakkomateriaalin sekä tarkempaa tietoa soteli-kokeesta löydät: http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeessa on neljä osiota, jotka ovat:

 • ennakkomateriaaliin perustuva osio 
 • suomen kielen osio
 • matematiikan osio
 • englannin kielen osio

Ennakkomateriaalin osuus esivalintakokeen pisteistä on ollut 40 pistettä, matematiikan 15 pistettä, äidinkielen 15 pistettä ja englannin kielen 10 pistettä.

Varsinainen valintakoe

Esivalintakokeen tuloksen perusteella hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Hakija saa esivalintakokeen pisteet kaikkiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakoetta käyttäviin hakukohteisiin. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Ammattikorkeakoululuilla, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla, on neljä valintaryhmää. Hakija voi saada vain yhden valintakoekutsun saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin. Valintakokeesta saatu valintakoetulos on käytössä kaikkiin saman valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin hakija on hakenut.

Varsinaiset valintakokeet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Yleensä sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa arvioidaan soveltuvuutta alalle (selvitetään hakijan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia).

Arkkitehtikoulutus

Arkkitehtikoulutuksen valintakoe

Muista valintakokeista poiketen arkkitehtuurin koulutusohjelman pääsykoe on kolmivaiheinen.

Koevaiheisiin kuuluvat:

- ennakkotehtävät
- matematiikan koe
- piirustus- ja suunnittelukoe
- Maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville on lisäksi luonnontieteen koe


Arkkitehtiosastot kuuluvat teknillisten tieteiden yhteisvalintaan ja hakija voi samalla hakulomakkeella hakea kaikkiin kolmeen arkkitehtuurin koulutusohjelmaan Aalto -yliopistoon Espoon Otaniemeen, Tampereelle ja Ouluun. Jos hakijan pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänet otetaan automaattisesti huomioon seuraavaksi asetetussa vaihtoehdossa.

Aloituspaikoista 20-50% on varattu ensikertalaisille. Kiintiö vaihtelee oppilaitoksittain.

Arkkitehtuurin valintakoeaikataulu 2018

- Ennakkotehtävät julkaistaan 5.2.2018 klo 12 dia.fi -valintakoesivustolla
- Hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 (myös ennakkotehtävien palauttaminen)
- Tieto jatkoonpääsystä vahvistetaan myöhemmin
- Arkkitehtiohjelmien matematiikan koe 21.5.2018
- Tieto jatkoon pääsystä matematiikan osalta 28.5.2018
- Arkkitehtiohjelmien piirustus- ja suunnittelukokeet 4.-7.6.2018
- Luonnontieteen koe maisema-arkkitehdeille 7.6.2018
- Tulokset julkaistaan 28.6.2018

Valintakoetiedot löytyy kootusti osoitteesta dia.fi ja tietoja päivitetään sivustolle loppuvuoden ja ensi kevään aikana.

Biologia

Biologian valintakoe järjestetään yhteisvalintana Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Osallistumalla kokeeseen jollakin näistä paikkakunnista, on pyrkijä mukana kaikkien näiden yliopistojen opiskelijavalinnassa.

Valintakoevaatimukset 2018

Valintakoetehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit eli 5 kurssi) sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on neljä pakollista tehtävää. Kysymykset ovat olleet esseetyyppisiä ja vastaustila on ollut rajattu. Pääsykoetehtävät pyrkivät mittaamaan hakijan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Varsinaisia pääsykoekirjoja ei ole lainkaan, vaan hakija pystyy valintansa mukaan lukemaan haluamiansa lukion oppikirjoja. Biologian opinnoista kiinnostuneen on tarkistettava huolellisesti, onko hän opiskellut kaiken lukion biologian opetussuunnitelman mukaisen sisällön. Lisäksi kirjasarjoissa ja lukioiden opetuksen painopisteissä on eroja, jonka takia joitain pääsykokeissa esiintyviä asioita voi jäädä lukematta. Pyrkijöiden kannattaakin lukea rinnan kahta eri lukion biologian kirjasarjaa.

Pyrkijän aikataulu

 1. Hakuaika maalis-huhtikuun aikana (kts. tarkat päivät Opintopolusta)
 2. Valintakoe pidetään 17.5.2018.

Pisteiden laskeminen ja valintamenettely

Vaikka biologian valintakokeet ovat kaikilla paikkakunnilla samanlaiset ja samalla kokeella voi pyrkiä useammalle paikkakunnalle, jokainen yliopisto valitsee hakijansa hieman eri perustein. Ylioppilastodistuksesta tai vastaavasta muusta tutkinnosta määräytyvät alkupisteet annetaan eri tavoin eri paikkakunnilla.

Voit tarkistaa biologian alkupisteiden laskentaperusteet eri yliopistojen kotisivuilta tai yliopistojen valintaoppaista.

Diplomi-insinööritutkinto

Teknillistieteellisille aloille pyrkiville järjestetään yliopistoissa yhteishaku: samalla valintakokeella voi pyrkiä Teknilliseen korkeakouluun (Espoon Otaniemi), Tampereen teknilliseen yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, Oulun, Turun ja Vaasan yliopistojen teknillisiin tiedekuntiin (Turussa Matem.-luonnont. tiedekunta) sekä Åbo Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan.

Yliopistot ja koulutusohjelmat laitetaan hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Tarkat tiedot (mm. tilastot, vanhat valintakokeet) löydät osoitteesta dia.fi.

Valintakoevaatimukset 2018

Pyrkijät osallistuvat kokeisiin kahdessa aineessa eli matematiikassa / fysiikassa / kemiassa tai yhteiskuntatieteissä koulutusohjelmasta riippuen. Matematiikka näistä on yleensä pakollisena kokeena.

Matematiikan ja kemian valintakokeissa edellytetään lukion laajojen oppimäärien hallintaa. Matematiikan ja kemian kokeissa on kuusi tehtävää. Fysiikan valintakoe koostuu neljästä normaalista tehtävästä ja yhdestä laajemmasta soveltavasta tehtävästä. Kevään 2018 fysiikan valintakokeen neljä tehtävää perustuvat lukion kursseihin 1, 2, 5, 7 ja 8. Katso tarkat valintakoevaatimukset dia.fi yhteisvalinnan sivuilta.

Pyrkijän aikataulu

 1. Hakuaika maalis-huhtikuun aikana
 2. Pääsykokeet järjestetään 29.5.-30.5.2018

Pisteiden laskeminen ja valintamenettely

Valituksi voi tulla yhteispisteiden (alkupisteet yo-todistuksesta + valintakoepisteet), pelkkien valintakoepisteiden tai alkupisteiden (pelkillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla) perusteella. Tarkemmat tiedot alkupisteiden laskemisesta löydät dia.fi sivulta.

Farmasia

Valintakoe järjestetään 18.5.2018.

Farmasian alan valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopio) yliopistojen sekä Åbo akademin kesken. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin. Hakija voi hakea pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai pelkästään proviisorin koulutusohjelmaan. Jos hän haluaa hakea molempiin, voi hän hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin).

Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

Valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osa). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0-20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä. Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Valintakoe on kaikille pakollinen ja sama farmaseutti- ja proviisorihakijoille. Kemian valintakoevaatimuksena on lukion kemian aihealueita (noin puolet kokeesta). Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus.

Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa.

Historia

Helsingin yliopisto: 
Historian valintakoevaatimukset 2018, Helsinki

Helsingin yliopiston valintakokeen tehtävät koskevat tiettyä historian aikakautta, joka julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta (tarkka päivämäärä julkaistaan myöhemmin). Koe järjestetään 17.5.2018 klo 15-19. Koulukurssitietojen hallitsemisen lisäksi sinun on syytä tutustua huolella kokeen aikakautta koskevaan kirjallisuuteen. Koe koostuu kolmesta osasta: osa 1 sisältää soveltavan tehtävän, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin ja osissa 2 sekä 3 vastaat esseetyyppisesti.

Koe mittaa historian perustietojen hallintaa ja kokonaisuuksien hahmottamista. Esseetehtävien pisteytystä ei ratkaise pelkästään tiedettyjen nimien, vuosilukujen ja yksittäisten faktojen määrä, vaan myös se, osaako vastaaja hahmottaa tietojensa avulla yleisempiä asiayhteyksiä. Soveltava tehtävä mittaa historian perustietojen hallinnan lisäksi kykyä analysoida historiallisia lähteitä.

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu): 
Historian valintakoevaatimukset 2018, Joensuu

Historian valintakoe järjestetään ke 6.6.2018. Valintakokeessa edellytetään eri aikakausien ja alueiden laaja-alaista historian harrastamista, mikä voidaan saavuttaa esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin koulukurssien hallinnalla tai alan kirjallisuutta seuraamalla. Valintakokeen tehtävissä on aineiston analysointi- ja esseetehtäviä. Kokeessa on kolme tehtävää, joista yksi on vuosittain alaltaan vaihtuva erikoistehtävä. Vuonna 2018 erikoistehtävän aihepiirinä on kulttuurihistoria (ks. linkki uef.fi/geohistoria/hakukohde_historia). Erikoistehtävää painotetaan pisteytyksessä siten, että kun muista tehtävistä voi saada enintään 16 pistettä kustakin, erikoistehtävästä voi saada enintään 24 pistettä.

Oulun yliopisto:
Historian valintakoevaatimukset 2018, Oulu

Valintakoe järjestetään 8.5.2018. Hakija vastaa kokeessa aate- ja oppihistorian sekä historian valintakoetehtäviin. Valintakokeessa on kaksi esseetehtävää, jotka perustuvat lukion pakollisiin historiakursseihin ja niihin liittyvään, kokeessa jaettavaan aineistoon. Kummastakin tehtävästä voi saada 0–20 pistettä ja koko kokeesta 0–40 pistettä. Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota asiatiedon hallinnan lisäksi kykyyn asettaa ilmiöitä yhteyksiinsä, kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennainen epäolennaisesta. Lisäksi arvioidaan taitoa esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti.

Turun yliopisto: 
Turun valintakoevaatimukset, 2018, Turku

Valintakoe järjestetään 4.5.2018. Valintakokeessa kirjoitetaan tilaisuudessa jaettavien aineistojen pohjalta kaksi esseevastausta. Erillistä valintakoekirjaa ei ole. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien historian kurssien hallintaa. Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitystapaan. Kummastakin osasta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60.

Jyväskylän yliopisto:
Jyväskylän valintakoevaatimukset 2018, Jyväskylä

Opiskelijat valitaan yo-todistuksesta saatavien pisteiden (suoravalinta), haastattelun tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Tampereen yliopisto:
Tampereen valintakoevaatimukset 2018, Tampere 

Valintakoe järjestetään 23.5.2018. Valintakokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden valmiuksia historian opiskeluun ja tutkimiseen. Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon sekä kouluopetuksessa (lukion pakollisia ja valinnaisia kursseja vastaavat tiedot) ja muulla tavoin karttuneeseen tietoon historiallisista tapahtumista ja ilmiöistä. Valintakokeessa on kaksi tehtävää - A ja B, joista toinen on aineistotehtävä. Tehtävän A vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta ja tehtävässä parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (kuitenkin vähintään 100 hakijalta), arvostellaan myös tehtävä B. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on tehtävien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 ja molemmista tehtävistä voi saada maksimissaan 50 pistettä / tehtävä. 

Kauppatiede

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) ja 40 % valintakoepisteiden perusteella (koepistevalinta).

Erillisestä valintakoekirjallisuudesta luovutaan ja valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

– Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
– Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
– Tilastot ja todennäköisyys (lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkä matematiikka)

sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Tarkemmat valintaperusteet hakemisesta löytyvät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan nettisivuilta: http://www.kauppatieteet.fi

Englannin kieli

Helsingin yliopiston englannin kielen kandiohjalman valintakoekirjallisuus julkaistaan huhtikuussa 2018. Tarkempi  kirjallisuudenjulkaisupäivä ilmoitetaan Opintopolussa joulukuun 2017 loppuun mennessä. 

Koe koostuu kahdesta osasta, joista molemmista voi saada 50 pistettä / osa. Kokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä.  Koe edellyttää englannin kielen rakenteen ja sanaston hyvää tuntemusta ja kykyä omaksua, analysoida ja tuottaa englanninkielistä tekstiä. Lisäksi on kyettävä soveltamaan koekirjallisuudesta opittuja taitoja käytännössä. Osa tehtävistä edellyttää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kielten kandiohjelma - englanti, Helsingin yliopisto valintakoevaatimukset 2018

Kasvatustiede ja opettajankoulutus

Kevään 2018 VAKAVA –valintakokeen päivämäärät on julkaistu. Valintakokeen valmistautumisaikaa on lyhennetty viikolla ja koeaikaa on pidennetty yhdellä tunnilla aiempiin vuosiin verrattuna.

 • VAKAVA –kokeen aineisto julkaistaan 27.3.2018 klo 9.00
 • VAKAVA –koe pidetään 26.4.2018 klo 13-16 

VAKAVA -aineisto on tulostettavissa valintayhteistyöverkoston omalla sivustolla (linkki alla). Aineisto julkaistaan myös kirjana ja se on mahdollista tilata mm. Opettajan Tietopalvelusta. Kirjan voi tilata myös sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 014 337 0050.

Valtakunnalliselta kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilta löydät kaikki VAKAVA -kokeeseen keväällä 2018 osallistuvat yliopistot sekä koulutusohjelmat sekä lisätietoa kokeesta:  VAKAVA valintayhteistyöverkoston sivusto

VAKAVA -yhteisvalinnassa olevat luokanopettajan koulutuksen valintakokeet yliopistoittain 2018

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Helsinki 2018 Opintopolussa
Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Jyväskylä 2018 Opintopolussa
Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Joensuu 2018 Opintopolussa »
Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset 2018 Oulu Opintopolussa »
Luokanopettajakoulutus Tampere - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa »
Luokanopettajakoulutus Turku - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa »
Luokanopettajakoulutus Rauma - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa »
Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Rovaniemi 2018 Opintopolussa »

VAKAVA -yhteisvalinnassa mukana olevat yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmien valintakokeet yliopistoittain 2018

Kasvatusalan koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede, mediakasvatus) Lapin yliopisto Rovaniemi - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa
Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) Turku - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa
Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) Helsinki - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa
Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) Jyväskylä - valintakoevaatimukset 2018 Opintopolussa

Lääketiede

Lääketieteen valintakoe on 16.5.2018.

Ensi keväänä 2018 lääketiede siirtyy yhteisvalintaan, jossa hakija voi samalla pääsykokeella hakea kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin ja laittaa ne hakulomakkeellaan mieluisuusjärjestykseen. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Valintakoevaatimukset 2018

Tällä hetkellä lääketieteelliseen on mahdollista päästä joko ylioppilastodistuksen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Lähitulevaisuudessa lääketiede ei ole siirtymässä todistusvalintaan.

Lääketieteen alan valintakoe perustuu seuraavaan:

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi .

Maantiede

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Valintakoevaatimukset ja pisteiden laskutavat vaihtelevat yliopistoittain, joten yliopistojen valintakriteerit kannattaa tutkia huolella.

Alla on eriteltynä Helsingin yliopiston pääsykoevaatimukset. Muihin yliopistoihin valintakoevaatimuksena on myös lukion maantiedon laaja oppimäärä. Katso tarkemmat tiedot yliopistojen kotisivuilta.

Valintakoevaatimukset 2018 Helsinki

Aineistoon perustuvassa valintakokeessa mitataan hakijan maantieteen tietojen ja taitojen hallintaa ja erityisesti niiden soveltamiskykyä sekä soveltuvuutta alalle. Valintakoemateriaali jaetaan koetilaisuudessa. Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa.

Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen on tärkeä tekijä kokeessa menestymisen kannalta. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa koemenestystä silmällä pitäen. Lisäksi ajankohtaisten maantieteen alan tapahtumien liittäminen vastauksiin antaa lisäarvoa valintakoepisteitä jaettaessa.

Koetehtävät ovat tavallisesti olleet essee- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa on myös karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä. Valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi

Pyrkijän aikataulu Helsinki

 1. Helsingin yliopiston maantieteen valintakoe on 25.4.2018.


Maatalous-metsätiede

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (hakukohteen alan kirjallisuus ja/tai lukion oppimäärään) sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Ennakkoon opiskeltava materiaali voi kirjojen ohella sisältää artikkeleita, kirjoista erikseen osoitettuja kappaleita sekä muuta mahdollista materiaalia.

Katso lisää hakemisesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kotisivuilta: 
http://www.mm.helsinki.fi/opiskelijaksi/index.html

Oikeustiede

Helsingin, Vaasan, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ovat yhteisvalinnassa kevään 2018 valintakokeessa. Valintakoepäivä on 15.5.2018. Valintakoekirjat julkaistaan 11.4.2018.

Lisäinfoa löytyy oikeustieteellisten tiedekuntien yhteisvalinnan sivuilta.

Psykologia

Valintakoevaatimukset 2018 - Helsinki, Tampere ja Turku

Kevään 2018 valintakoetiedot on julkaistu Opintopolussa. Suorat linkit tästä:

Valintakoetiedot psykologia 2018 - Helsingin yliopisto
Valintakoetiedot psykologia 2018 - Turun yliopisto
Valintakoetiedot psykologia 2018 - Tampereen yliopisto

Keväällä 2018 psykologian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kolmeen psykologian koulutusohjelmaan on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turussa on lisäksi soveltuvuuskoe. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakijan tulee ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kirjalliseen valintakokeeseen. 

Tarkista hakukäytännöt, tarkemmat valintakoetiedot sekä yliopistokohtaiset tiedot jokaisen yliopiston omista valintaperusteista Opintopolusta. Yliopistot eroavat toisistaan esim. sisäänottomäärien ja ensikertalaiskiintiömäärien osalta.

Valintakoe järjestetään 8.5.2018 klo 9-14. Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan kirjallisuuden ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakoevaatimuksena oleva kirjallisuus ei ole käytettävissä valintakokeessa. 

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

 1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy)
 2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja korjauksia tilastotieteen kirjassa esiintyviin virheisiin. Materiaali julkaistaan 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla.
 3. Materiaali, joka ilmoitetaan 10.4.2018 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään valintakoevaatimuksissa esitetyssä määrin.

Kirjallisen valintakokeen pisteytys

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että kaikkien Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian koulutuksen valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi, hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä.

Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–220 pistettä, joista 0–120 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Tarkista yo-tutkinnosta annettavat lähtöpisteet sekä ensikertalaisten ja muiden hakijoiden valinnan pisteytys kunkin yliopiston omista valintaperusteista.

Valittavien määrät ja ensikertalaiskiintiöt

Helsinki: Uusia opiskelijoita hyväksytään 50, joista 35 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille.
Turku: Uusia opiskelijoita hyväksytään 31, joista 22 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille.
Tampere: Uusia opiskelijoita hyväksytään 30, joista 22 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille

Turun soveltuvuuskoe ja pisteytys

Turun lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella, joka järjestetään 11.-14.6.2018. Soveltuvuustilanne on hakijalle yksipäiväinen ja se ilmoitetaan hakijalle kutsussa. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan yhteensä 62 hakijaa, joista ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella 22 ensikertalaista ja 9 muiden hakijoiden ryhmään kuuluvaa parasta hakijaa ja valintakokeen perusteella 22 ensikertalaista ja 9 muiden hakijoiden ryhmään kuuluvaa parasta hakijaa. Mikäli paikkoja jää ensikertalaisten kiintiöistä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät muille hakijoille.  Mikäli ensikertalainen hakija menestyy valinnassa muuta hakijaa paremmin, voi hän myös tulla valituksi muiden hakijoiden kiintiöstä. Hakijaa ei kutsuta haastatteluun ja ryhmätilanteeseen, jos hän on asettanut Turun yliopiston 2. tai 3. sijalle ja hän sijoittuu 1. tai 2. hakukohteessaan aloituspaikkamäärän mukaiseen joukkoon hyväksyttävissä olevia.

Ennen haastattelua ja ryhmätilannetta kaikkien lähtötaso on 0. Haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valituilta edellytetään ennakkotehtävän suorittamista. Tehtävä arvioidaan ja se vaikuttaa lopulliseen pistemäärään. Haastattelun ja ryhmätilanteen avulla selvitetään mm. motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia.

Haastattelussa ja ryhmätilanteessa 22 parhaiten menestynyttä ensikertalaista ja 9 haastattelussa ja ryhmätilanteessa parhaiten menestynyttä muuta hakijaa valitaan. Yhteensä valitaan 31. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiöstä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät muille hakijoille.

Valintakoevaatimukset 2018 - Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Joensuun psykologian kevään 2018 vaatimukset on julkaistu Opintopolussa. Suora linkki tässä:

Valintakoetiedot 2018 - Itä-Suomen yliopisto Joensuu

Valintakoe  järjestetään 29.5.2018 klo 13.00–16.00. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

Valintakoevaatimukset:

1) Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I.: Ihmisen psykologinen kehitys, 5. uudistettu painos. PS-Kustannus (2014) ja
2) Karjalainen, L.: Tilastotieteen perusteet, 2. painos. (ISBN 978-952-9776-33-7) (2015)

Valintakokeessa on monivalintakysymyksiä edellä mainituista kirjoista.

Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään 60 %.

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 56 pistettä ja yo-todistuksesta maksimissaan 84 pistettä. Yhteispisteiden perusteella valitaan 28 opiskelijaa, joista 17 ensikertalaista ja 11 muuta sekä valintakoepisteiden perusteella valitaan 12 opiskelijaa, joista 7 ensikertalaista ja 5 muuta.

Valittavien määrät ja ensikertalaiskiintiöt:

Opiskelupaikkoja 40, joista vähintään 24 ensikertalaisille.

Valintakoevaatimukset 2018 - Jyväskylä

Jyväskylän psykologian kevään 2018 vaatimukset on julkaistu Opintopolussa. Suora linkki tässä:

Valintakoetiedot 2018 - Jyväskylän yliopisto

Valintakoe järjestetään 21.5.2018 klo 12.00–15.00. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kirjallinen koe on monivalintakoe, jossa ei saa käyttää laskinta.

Valintamenettely

Menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on kirjallinen valintakoe ja toinen vaihe soveltuvuuskokeet. Soveltuvuuskokeisiin valitaan 120 parhaiten menestynyttä hakijaa kahdessa jonossa:

1) ensin valitaan 60 hakijaa yhteispisteiden (valintakoepisteet 0–100 p. ja ylioppilastodistuspisteet 0–120 p.) perusteella (maks. 220 pistettä) ja

2) sitten 60 hakijaa valintakoepisteiden (maks. 100 pistettä) perusteella ottaen huomioon jo yhteispisteiden perusteella valitut.

Valintakoevaatimukset

Valintakoe perustuu:

kirjallisuuteen, joka julkaistaan 26.3.2018 osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/valintakoe ja teokseen: Karjalainen Leila: Tilastotieteen perusteet. Ensimmäinen tai uudempi painos. Pii-Kirjat, Otavan Kirjapaino, Keuruu, 2010. ISBN 978-952-9776-33-7.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskokeet järjestetään 13.–15.6.2018.

Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella 120 parasta hakijaa. Kokeissa arvioidaan psykologian moninaisissa asiantuntijatehtävissä edellytettäviä ominaisuuksia. Soveltuvuuskokeet koostuvat

 1. a) kirjallisista tehtävistä (enintään 18 p.),
 2. b) ryhmäkeskusteluista (18 p.) ja
 3. c) haastatteluista (18 p.).

Henkilökohtainen kutsu lähetetään soveltuvuuskokeisiin valituille toukokuun lopulla. Kokeet kestävät kunkin hakijan kohdalla yhden kutsussa ilmoitetun päivän. Kokeet alkavat päivittäin klo 8:00 nimenhuudolla. Samassa yhteydessä jokainen hakija saa kokeiden henkilökohtaisen aikataulun.

Lopullinen valinta psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tehdään soveltuvuuskokeiden yhteispistemäärän (enintään 54 p) perusteella. Mikäli usea hakija saa soveltuvuuskokeista saman pistemäärän, paremmuusjärjestyksen ratkaisee valintakokeen pistemäärä.

Soveltuvuuskokeisiin osallistuneet hakijat, jotka eivät tule valituiksi asetetaan varasijoille. 70 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.

Taidealat

Jokainen oppilaitos julkaisee oman valintakoeoppaansa, joka sisältää koulutusohjelmakohtaiset ennakkotehtävät, tietoa hakemisesta, kokeen eri vaiheista sekä arvosteluperusteista. Tutustu huolella netissä kunkin oppilaitoksen omiin oppaisiin ja linjakohtaisiin ennakkotehtäviin. Valintakoetiedot ilmestyvät loka-maaliskuun aikana ja useimpien oppilaitosten haku päättyy huhtikuun alkupuolella, korkeakoulujen yhteishaun aikataulun mukaisesti. Tästä poikkeuksena on kuitenkin Taideyliopisto (Kuvataideakatemian, Sibeliusakatemian ja Teatterikorkean koulutusohjelmat), jonka haku päättyy jo tammikuussa. Tarkista huolella oppilaistoskohtaiset hakuajat ja valintakäytännöt! Uusia tietoja ja linkkejä päivitetään sivuillemme niiden ilmestyttyä.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (Taik), Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja ammattikorkeakoulujen taidelinjojen pääsykokeet muistuttavat toisiaan rakenteeltaan ja tehtävätyypeiltään. Kaikkissa kouluissa karsinta suoritetaan ennakkotehtävien perusteella, joita on linjasta riippuen 1-5. Varsinaisessa pääsykokeessa on kuvallisen ilmaisun tehtävien lisäksi mukana myös soveltuvuusosuus, joka on yleisimmin henkilökohtainen haastattelu. Joillakin linjoilla on myös ryhmätehtäviä. Taidealojen pääsykoe poikkeaa muiden yliopistoalojen pääsykokeista vaiheittaisuuden vuoksi. Vaiheita on alakohtaisesti kaksi-kolme ja jokaisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsinta, jossa osa hakijoista putoaa jatkosta tehtyjen töiden perusteella. Pyrkijältä vaaditaan latautumista useaan eri koevaiheeseen ja pääsykoetehtävään yhden pääsykokeen sijasta ja pyrkimisprosessi kestää koko kevään. Tämä edellyttää valintakokeessa vaadittujen taitojen lisäksi henkistä kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä, stressinsietokykyä ja taitoa tehdä jatkuvasti tasaisen varmoja suorituksia ja muista töistä jollakin tavalla edukseen erottuvia töitä.

Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan haetaan omien vapaasti valittavien näytetöiden perusteella, joiden pohjalta opiskelijat valitaan noin viikon kestävälle valintakurssille. Valintakurssin työskentelyn perusteella valitaan hakijat, joiden näytetyöt esitellään valintakoelautakunnalle.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Hakeminen ja valintakoe 2018

Allaolevasta linkistä löydät Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kevään 2018 haku- ja valintakoetiedot sekä aikataulun. Kandidaattiohjelmien ennakkotehtävät julkaistaan 28.2.2018. 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu haku ja valintakoetiedot 2018 kandidaattiohjelmat »  (Visuaalinen viestintä, Esittävän taiteen lavastus, Sisustusarkkitehtuuri, Muoti, Pukusuunnittelu, Kuvataidekasvatus, Muotoilu ja   Elokuvataide (8 eri linjaa).

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta: Hakeminen ja valintakoe 2018

Kevään 2018 valintakoetiedot on julkaistu Opintopolussa. Alla olevasta linkistä löydät Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmat ja opiskelutarjonnan. Valintakoetiedot, päivämäärät sekä ennakkotehtävät löydät koulutusohjelmakohtaisesti Opintopolusta. Kaikissa koulutusohjelmissa ei ole erillisiä ennakkotehtäviä vaan kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Tutustu koulutusohjelmiin ja valintoihin huolellisesti.  

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmat (Graafinen suunnittelu, Audiovisuaalinen mediakulttuuri, Teollinen muotoilu, Vaatesuunnittelun koulutus, Sisustus- ja tekstiilimuotoilu, Kuvataidekasvatus)
Opintopolku.fi

Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti: Hakeminen ja valintakoe 2018

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Lahden Muotoilu- ja taideinstituutin kevään 2018 valintaan. Valintaopas ja ennakkotehtävät julkaistaan tammikuussa 2018 Muotoiluinstituutin sivulla. Alla olevasta linkistä löydät Lahden Muotoiluinstituutin koulutusohjelmat. Koulutusohjelman nimellä löydät lisätietoja hakemisesta ja ajankohdista Opintopolku.fi -sivustolta.

Lahden Muotoiluinstituutin koulutusohjelmat (visuaalinen viestintä: valokuvaus, graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu, sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu sekä teollinen ja brändimuotoilu: ajoneuvomuotoilu, pakkaus- ja brändimuotoilu, puettava muotoilu ja teollinen muotoilu)

Muita taidealan, muotoilun ja viestinnän oppilaitoksia:

Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Helsinki: www.uniarts.fi (Maalaustaiteen koulutusohjelma, Kuvanveiston koulutusohjelma, Taidegrafiikan koulutusohjelma ja Tila-aikataiteen koulutusohjelma)
Helsingin ammattikorkeakoulu, Metropolia: www.metropolia.fi (sisustusarkkitehtuuri, konservointi, vaatetusala, teollinen muotoilu, graafinen suunnittelu)
Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna: www.hamk.fi  (jalkine-,lasi-, keramiikka- ja vaatetusmuotoilu)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola: www.xamk.fi (restaurointi, graafinen muotoilu, muoti ja puvustus, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, puumuotoilu, palvelumuotoilu)
Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra: www.saimia.fi (kuvataiteilija)
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kankaanpää: www.samk.fi (kuvataide)
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, Iisalmi, Varkaus: portal.savonia.fi/amk (muotoilija: koru-, vaatetus- ja kalustemuotoilu, sisustusarkkitehtuuri ja teollinen muotoilu)
Tampereen ammattikorkeakoulu: www.tamk.fi (media-ala)
Turun ammattikorkeakoulu: www.turkuamk.fi (kuvataiteilija: kuvataide ja valokuva, kulttuuriala: soveltava taide ja luova tuottaja, medianomi: animaatio, elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu)

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Kevään 2018 valintakoetietoja, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa haetaan erillisiin kandiohjelmiin: 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma 2018 (entiset valtio-opin linjat, maailmanpolitiikan tutkimus, politiikan tutkimus, hallinnon ja organisaatioiden tutkimus sekä viestintä)
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 2018 (entiset antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian pääaineet)
Sosiaalitieteiden kandiohjelma 2018 (entiset sosiologian, sosiaalipsykologian sosiaali-/yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön pääaineet)

Valintakokeiden päivämäärät ovat seuraavat:

 • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: 21.5.2018 klo 10-15
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: 22.5.2018 klo 10-15
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: 25.5.2018 klo 10-15.

Valintakoekirjallisuus julkaistaan huhtikuussa 2018. Tarkka valintakoekirjallisuuden ilmestymispäivämäärä ilmoitetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Valintakoe koostuu kirjallisuuskokeesta sekä aineistokokeesta. Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa. Aineiston saa pitää koetilaisuuden ajan. Valintakokeesta voi saada enintään 36 pistettä, josta kirjallisuuskokeen osuus on 14 pistettä ja aineistokokeen osuus 22 pistettä. Koetulos on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispistemäärä. Valinnan edellytyksenä on, että kirjallisuuskokeesta tulee saada vähintään 8 pistettä ja aineistokokeesta vähintään 11 pistettä. Mikäli kirjallisuuskokeen pistemäärä on vähemmän kuin 8 pistettä, aineistokoe jätetään arvostelematta.

Koetilaisuudessa jaettava aineisto on hakukohdekohtainen. Aineiston luonne ja laajuus vaihtelee hakukohteittain. Valintakokeessa jaettava aineisto voi olla suomeksi ja ruotsiksi tai englanniksi. Aineisto on käytettävissä koko koetilaisuuden ajan.

Lisäksi on kaksi erillistä kandiohjelmaa, joissa molemmissa on omanlainen opiskelijavalinta:

Taloustieteen kandiohjelma 2018 
Filosofian kandiohjelma 2018

Sosiaalityön yhteisvalinta 2018

Sosiaalityön yhteisvalinnassa ovat keväällä 2018 mukana seuraavat yliopistot, joita klikkaamalla pääset suoraan Opintopolkuun kyseisen yliopiston valintavaatimuksiin:

Valintakoe:

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakokeet järjestetään 22.5.2018 klo 10.00-14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. 

Valintakoevaatimukset:

 • Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus. Helsinki, sivut 1 – 147 sekä
 • aineistokoe.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: pelkkään valintakoekirjaan perustuvasta kokeen osasta 30 pistettä ja aineisto-osasta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.